ฐานข้อมูลระบบงานวิจัย
  ชื่อผู้ใช้ :   รหัสผ่าน :

ปีการศึกษา 2550

งานวิจัยชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารอิสลาม: กรณีศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

  ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย) : พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารอิสลาม: กรณีศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
  ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) :
  ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
  แหล่งทุน : กองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
  ชื่อผู้ขอทุน: อ.ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์
  ชื่อผู้ร่วมวิจัย: -
  วันที่เซ็นสัญญา : 2010-05-05     ระยะเวลา : 1 ปี
  งบประมาณ : 130,000 บาท
  สถานะงานวิจัย : ระหว่างการดำเนินการวิจัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการเอกเทศ
ฝ่ายวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
โทรศัพท์ 0 7333 8064 โทรสาร 0 7333 8064, 0 7331 2232
email : sunti-s@bunga.pn.psu.ac.th
Develop By : Lakkana Chunthing