เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
   
รหัสนักศึกษา

คำชี้แจง
           1. ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า จัดทำขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
           2. เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ ของศิษย์เก่าไว้ในฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่า และให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

          
            ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือศิษย์เก่าทุกคน ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะฯ หากศิษย์เก่าที่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบดังกล่าวได้
            กรุณาติดต่อผู้พัฒนาระบบ
                      1. คุณลักขณา ฉุ้นทิ้ง อีเมล์ lakkana.c@psu.ac.th
            กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
                      1. คุณพิกุล แซ่เจน อีเมล์ pikun.s@psu.ac.th
                      2. คุณธนาพงศ์ ไชยรีย์ อีเมล์ thanarphong.c@psu.ac.th


   


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณพิกุล แซ่เจน และ 2. คุณธนาพงศ์ ไชยรีย์ หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี