วิธีการใช้งาน

   1. ระบบเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 - 12 พฤศจิกายน 2564 [ คลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมด ]
   2.
ระบบปิดรับลงทะเบียนแล้วค่ะ นักเรียนที่ลงทะเบียนและสมัครไว้ก่อนหน้านี้ ยังสามารถเข้าใช้งานติดตามสถานะได้ตามปกติค่ะ
         Username : ใช้ เลขบัตรประจำตัวประชาชน
         Password : ใช้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ

   ข้อนี้สำคัญมาก กรุณาอ่านด้วย
   3. กรุณาเตรียม เอกสาร/หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ดังนี้
         3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่ระบุเลขจำนวน 13 หลัก
         3.2 สำเนาระเบียนการศึกษา หรือ เอกสารรับรองผลการศึกษา ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยหัวหน้า
             สถานศึกษาหรือนายทะเบียนลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียนเป็นสำคัญ
         3.3 เอกสารแสดงผลงานหรือคุณสมบัติพิเศษ เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง หนังสือเชิญ แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
         3.4 หลักฐานการชำระค่าสมัคร แจ้งในระบบการสมัครออนไลน์นี้

  หมายเหตุ
          1. เอกสารฉบับสำเนาทุกฉบับให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          2. จัดทำเอกสารเป็นไฟล์ PDF รวม 1 ไฟล์ เรียงลำดับจากข้อ 3.1-3.3 โดยแนบในระบบการสมัครออนไลน์นี้
  4. หากเข้าใช้งานระบบไม่ได้ หรือ ลืม username และ password กรุณาติดต่อผู้พัฒนาระบบ : คุณลักขณา ฉุ้นทิ้ง Email : lakkana.c@psu.ac.th

  5. ระบบใช้งานได้ดีกับ : Google Chrome เท่านั้น


ขณะนี้ ระบบปิดรับการสมัครรอบ 1/1 แล้วค่ะ
นักเรียนที่ได้ยื่นใบสมัครในรอบ 1/1 ไว้ก่อนหน้านี้ ยังสามารถเข้าใช้งานเพื่อติดตามสถานะได้ตามปกติค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ที่ http://huso.pn.psu.ac.th/

เข้าสู่ระบบสมัคร (Log in)

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนครบ 13 หลัก

กรุณากรอกเบอร์โทรศักท์มืออือ

ระบบใช้งานได้ดีกับ : Google Chrome เท่านั้น

จัดทำโดยนางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี