วิธีการใช้งาน

   1. ระบบเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 - 12 พฤศจิกายน 2564 [ คลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมด ]
   2. เบื้องต้นขอให้นักเรียนลงทะเบียนสมัครสมาชิก >> [ คลิกลงทะเบียน ] เมื่อลงทะเบียนเสร็จ สามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที โดย
ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ
         Username : ใช้ เลขบัตรประจำตัวประชาชน
         Password : ใช้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ

   ข้อนี้สำคัญมาก กรุณาอ่านด้วย
   3. กรุณาเตรียม เอกสาร/หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ดังนี้
         3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่ระบุเลขจำนวน 13 หลัก
         3.2 สำเนาระเบียนการศึกษา หรือ เอกสารรับรองผลการศึกษา ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยหัวหน้า
             สถานศึกษาหรือนายทะเบียนลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียนเป็นสำคัญ
         3.3 เอกสารแสดงผลงานหรือคุณสมบัติพิเศษ เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง หนังสือเชิญ แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
         3.4 หลักฐานการชำระค่าสมัคร แจ้งในระบบการสมัครออนไลน์นี้

  หมายเหตุ
          1. เอกสารฉบับสำเนาทุกฉบับให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          2. จัดทำเอกสารเป็นไฟล์ PDF รวม 1 ไฟล์ เรียงลำดับจากข้อ 3.1-3.3 โดยแนบในระบบการสมัครออนไลน์นี้
  4. หากเข้าใช้งานระบบไม่ได้ หรือ ลืม username และ password กรุณาติดต่อผู้พัฒนาระบบ : คุณลักขณา ฉุ้นทิ้ง Email : lakkana.c@psu.ac.th

  5. ระบบใช้งานได้ดีกับ : Google Chrome เท่านั้น


ก่อนเข้าสู่ระบบการสมัคร นักเรียนต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ [ คลิกลงทะเบียน ]
หากลงทะเบียนแล้ว เข้าสู่ระบบสมัครได้เลยคะ ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ

เข้าสู่ระบบสมัคร (Log in)

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนครบ 13 หลัก

กรุณากรอกเบอร์โทรศักท์มืออือ

ระบบใช้งานได้ดีกับ : Google Chrome เท่านั้น

จัดทำโดยนางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี