ลงทะเบียนสมัครสมาชิก
ชื่อ : 
 
นามสกุล : 
 
หมายเลขบัตรประชาชน :
 
  [รูปแบบการกรอก รหัสบัตรประชาชน : 39403000123456]
  (ใช้ รหัสบัตรประชาชน กรุณากรอกตามความเป็นจริง เพราะมีผลต่อการสมัคร)
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
 
  [รูปแบบการกรอก เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0891234567]
  (ใช้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เท่านั้น เพราะมีผลต่อการสมัคร)
E-mail
 

 


จัดทำโดยนางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี