ความเป็นมาสหกิจศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         ความเป็นมาสหกิจศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 19 หลักสูตร และบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาเป็นรายวิชาเอกเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต โดยนักศึกษา
ออกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4  ซึ่งคณะฯเริ่มมีนักศึกษาออกสหกิจครั้งแรกในปีการศึกษา 2556  และในปีต่อๆมา มีนักศึกษา
ออกสหกิจศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

ปีการศึกษาที่หลักสูตรปรับปรุง

ชื่อหลักสูตร

จำนวนนักศึกษา

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่ออกสหกิจ

2553

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ
  แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
 2. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 
  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

7

-

ภาคการศึกษาที่ 2/2556

2554

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ
  แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
 2. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 3. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
 4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  แขนงวิชาเศรษฐกิจอาเซียน

1

 

19


1

 

4

ภาคการศึกษาที่ 2/2557

2555

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ
  แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
 2. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 3. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
 4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 5. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 6. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
 7. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาจีน
 8. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 
  สาขาวิชาภาษามลายู
 9. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาเกาหลี
 10. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 11. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 12. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
 13. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 
  สาขาวิชามลายูศึกษา

6

 

3

 

-

1

 

3

 

4


4

18

3


3

1


3

4

ภาคการศึกษาที่ 2/2558

เมื่อวันอังคาร 08 พฤศจิกายน 2559 เวลา 23:35 น.    [เข้าชม : 600 คน]
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
Go to top