เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

officer cooperative education

03 Jongrak 04 Yaowadee

ชื่อ-สกุล : นางสาวจงรักษ์ ศรีจันทร์งาม (พี่มะเขือ)
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ : 073-331304 ต่อ 3018
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ-สกุล : นางสาวเยาวดี ศรีราม (พี่แป้ง)
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ : 073-331304 ต่อ 3018
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงานที่รับผิดชอบ
 • สหกิจศึกษา
 • การฝึกงานนักศึกษา
 • การรับนักศึกษา
 • ชั่วโมงกิจกรรมวิชาการ
 • รายวิชา 400-100 กิจกรรมประกอบหลักสูตร
 • งานประกันคุณภาพหลักสูตร

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี/รับรองปริญญา
 • มคอ.
 • สหกิจศึกษาการฝึกงานนักศึกษา
 • ทุนแต่ง แปลและเรียบเรียงตำรา/Virtual Classroom/ClassStart
 • งานประกันคุณภาพหลักสูตร

 หมายเหตุ รอแก้รูป (รูปอยู่ที่กอล์ฟ)

เมื่อวันเสาร์ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 20:31 น.    [เข้าชม : 534 คน]
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
Go to top