แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 ประกาศ รายชื่อสถานประกอบการ เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 71
2 ปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 43
3 ปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 กำหนดออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 23 ธันวาคม 2562 - 30 เมษายน 2563 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 159
4 ปฏิทินอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 294
5 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง "บัณฑิตที่ตลาดงานต้องการในยุค 4.0" ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 242
6 ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ" วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องมะเดื่อ เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 283
7 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสหกิจศึกษา / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การเขียน RESUME และการทำ PORTFOLIO เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 308
8 ขอเชิญนักศึกษาสหกิจ อบรม ระเบียบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ และการบันทึกรายงานการประชุม ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 278
9 ขอเชิญนักศึกษาสหกิจ อบรม เรียนรู้การใช้อุปกรณ์สำนักงาน (การพิมพ์ดีด การถ่ายเอกสาร และการส่งแฟกส์) ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (2) เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 294
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7" ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 219

หน้า 1 จาก 2

Go to top