แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 ปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 กำหนดออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 23 ธันวาคม 2562 - 30 เมษายน 2563 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 66
2 ปฏิทินอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 198
3 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง "บัณฑิตที่ตลาดงานต้องการในยุค 4.0" ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 145
4 ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ" วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องมะเดื่อ เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 201
5 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสหกิจศึกษา / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การเขียน RESUME และการทำ PORTFOLIO เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 222
6 ขอเชิญนักศึกษาสหกิจ อบรม ระเบียบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ และการบันทึกรายงานการประชุม ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 233
7 ขอเชิญนักศึกษาสหกิจ อบรม เรียนรู้การใช้อุปกรณ์สำนักงาน (การพิมพ์ดีด การถ่ายเอกสาร และการส่งแฟกส์) ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (2) เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 240
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7" ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 181
9 ขอเชิญนักศึกษาคณะฯ เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง เส้นทางสหกิจศึกษา สู่ความสำเร็จทางอาชีพ ในวันพุธที่ 19 ต.ค. 59 ณ ห้องมะเดื่อ เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 163
10 รับสมัครนักศึกษา ฝึกสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 กันยายน 2559 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 137
Go to top