Untitled Document
   

วิธีการใช้งาน
   1. การ Login เข้าสู่ระบบ
       สำหรับนักศึกษาคณะ
       Username : รหัสนักศึกษา

       สำหรับบุคลากรคณะ
       Username : PSU Passport (หรือ User MIS-DSS)

   2. หากเข้าใช้งานไม่ได้ กรุณาติดต่อคุณลักขณา (พี่แอน) mail : lakkana.c@psu.ac.th

 
ปิดระบบประเมิน
   
 

ขอขอบพระคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม

จัดทำโดยนางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี