Untitled Document
 


          คำชี้แจง

                    1. ระบบการประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
                        และประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                    2. การ Login เข้าสู่ระบบ สำหรับนักศึกษาคณะ และ สำหรับบุคลากรคณะ
                         Username : PS
U Passport
                         Password :
รหัสผ่านของ PSU Passport

                     3. หากเข้าใช้งานไม่ได้ กรุณาติดต่อคุณลักขณา (พี่แอน) mail : lakkana.c@psu.ac.th


เข้าสู่ระบบประเมิน [ LOG-IN] โดยใช้ PSU Passport

ชื่อผู้ใช้ (Username) PSU Passport

กรุณากรอกชื่อผู้ใช้

กรุณากรอกรหัสผ่าน PSU Passport-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พัฒนาระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี