Untitled Document
   

วิธีการใช้งาน
   1. การ Login เข้าสู่ระบบ
       Username : ชื่อ นามสกุล
       (ไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ  และระหว่างชื่อกับนามสกุล เคาะเว้นวรรค 1 ครั้งเท่านั้นค่ะ)
       Password : รหัสนักศึกษา
       เช่น Username : ใจดี มีสุข
       Password : xxxxxxxxx


   2. หากเข้าใช้งานไม่ได้ กรุณาติดต่อคุณลักขณา (พี่แอน) mail : lakkana.c@psu.ac.th
       แจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา


 
Username:  
Password:  
   
 

จัดทำโดยนางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี