ข่าวประกาศ  
• การจัดทำงบประมาณเงินรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
• มอ 405/040 การจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ 2563   
• คู่มือการจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ผ่านระบบจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้  
• แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลวิทยากรรายวิชา ปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)  
เข้าใช้งานด้วย PSU - Passport
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
มีอะไรใหม่ใน version นี้
ระบบใช้งานได้ดี
- Login psu passport
- form ยื่นร่างคำขอโครงการแบบไม่ใช้เงิน
- New User Interface
 
 
งานนโยบายและแผน : คุณภัทรา สหะวิริยะ โทร 3023 อีเมล patra.s@psu.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Since 2018 - 2020
ผู้พัฒนาระบบ : sawitree.won@psu.ac.th