Untitled Document
   

คำชี้แจง
   1. ระบบฐานข้อมูลนี้ เป็นระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
   2. บัณฑิตที่สำเร็จศึกษาทุกท่าน สามารถแก้ไขข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ได้
       โดยการเข้าสู่ระบบข้างล่างนี้ และกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เนื่องจากคณะ
       จะนำข้อมูลนี้ไปพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิตของคณะให้สอดคล้อง
       กับความต้องการของตลาดแรงงาน

   3.
Username กรอกรหัสนักศึกษา Password กรอกรหัสบัครประจำตัวประชาชน 13 หลัก


เปิดระบบวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562

 

จัดทำโดยนางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี