Untitled Document
 
»
อีเมล์บุคลากร ( E-Mail Staff)
คณะวิทยาศาสตร์
»
อีเมล์นักศึกษา ( E-Mail Student)
คณะวิทยาศาสตร์
»
ระบบสารบรรณ ( E-Document )
คณะวิทยาศาสตร์
»
งานทะเบียนสถิติและนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
»
ระบบส่งเกรด
คณะวิทยาศาสตร์
»
ระบบกรอกภาระงาน (Load Unit)
คณะวิทยาศาสตร์
»
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
คณะวิทยาศาสตร์
»
MIS-CENTER
คณะวิทยาศาสตร์
แผนกวิชาประวัติศาสตร์
Untitled Document
Untitled Document
   

อ่านข่าวทั้งหมด


  ภาควิชาประวัติศาสตร์ จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง "วาทกรรมเสียดินแดน ปราสาทเขาพระวิหาร" ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องมะปรางและห้องมะกรูด
 
  ภาควิชาประวัติศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาสื่อการสอนสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาระบบคิดนักเรียนและเทคนิคการทำข้อสอบ GAT ให้ได้เต็ม" เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการเอกเทศ
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้อง 50331  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 94000
โทรศัพท์  0-7331-3930-50 ต่อ 3066