Untitled Document
 
»
อีเมล์บุคลากร ( E-Mail Staff)
คณะวิทยาศาสตร์
»
อีเมล์นักศึกษา ( E-Mail Student)
คณะวิทยาศาสตร์
»
ระบบสารบรรณ ( E-Document )
คณะวิทยาศาสตร์
»
งานทะเบียนสถิติและนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
»
ระบบส่งเกรด
คณะวิทยาศาสตร์
»
ระบบกรอกภาระงาน (Load Unit)
คณะวิทยาศาสตร์
»
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
คณะวิทยาศาสตร์
»
MIS-CENTER
คณะวิทยาศาสตร์
Untitled Document


Untitled Document
   

อ่านข่าวทั้งหมด


  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมเล่านิทานตำนานเพลงกล่อมเด็กโดยภูมิปัญญา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 421-252 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องมะเดื่อ
 
 
  โครงการ IT for Elderly เป็นการอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้สูงอายุ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30-16.00 น. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (50227)
 
 
  HUSO PSU เปิดเจรจาความร่วมมือกับ UUM ประเทศมาเลเซีย
 
 
  กิจกรรมบ่ายวันพุธ ประจำวันที่ 18 ก.ค. 55
 
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการเอกเทศ
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ฺ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้อง 50421  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 94000
โทรศัพท์  0-7331-3930-50 ต่อ 3057