Untitled Document
คณะวิทยาศาสตร์
อีเมล์นักศึกษา ( E-Mail Student)
คณะวิทยาศาสตร์
ระบบสารบรรณ ( E-Document )
คณะวิทยาศาสตร์
งานทะเบียนสถิติและนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
คณะวิทยาศาสตร์
MIS-CENTER
คณะวิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


Untitled Document

รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงภาระงาน ในช่วง 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2556 ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ?ส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนภาษาไทย?
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้ม เรื่อง ?การอ่านทำนองเสนาะ?
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ?ค่ายเยาวชนภาษาไทย : คนสร้างสารคดี สารคดีสร้างคน?
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการสอนภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น" ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2556
ขอเชิญร่วมโครงการ "โครงการค่ายเยาวชนภาษาไทย : คนสร้างสารคดี สารคดีสร้างคน" ในวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2556 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่่าโตนงาช้าง อ.หาดใหญ่ จ.สง
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้ม "การอ่านทำนองเสนาะ" ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านข่าวทั้งหมด

อ่านข่าวทั้งหมด


 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการเอกเทศ
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้อง 50325  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 94000
โทรศัพท์  0-7331-3930-50 ต่อ 3073