Untitled Document
 
»
อีเมล์บุคลากร ( E-Mail Staff)
คณะวิทยาศาสตร์
»
อีเมล์นักศึกษา ( E-Mail Student)
คณะวิทยาศาสตร์
»
ระบบสารบรรณ ( E-Document )
คณะวิทยาศาสตร์
»
งานทะเบียนสถิติและนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
»
ระบบส่งเกรด
คณะวิทยาศาสตร์
»
ระบบกรอกภาระงาน (Load Unit)
คณะวิทยาศาสตร์
»
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
คณะวิทยาศาสตร์
»
MIS-CENTER
คณะวิทยาศาสตร์
แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาภาษาเยอรมัน
แผนกวิชาภาษาฝรั่งเศส
Untitled Document
"
Untitled Document
   

แนวปฏิบัติการส่งผลการเรียนผ่าน Web รูปแบบใหม่
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมครูสอนภาษาอังกฤษใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด จังหวัดสงขลา
ขอเชิญร่วมโครงการ "การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนภาษาฝรั่งเศสในภาคใต้" ในวันที่ 19 สิงหาคม 2556
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา "English Intonation in Context"
ประกาศรายชื่อโครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน แก่ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ประกาศปิดรับสมัครโครงการ English Intonation Context
รายชื่อผู้สมัครที่ไม่ได้รับการตอบรับเข้าอบรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษฯ

อ่านข่าวทั้งหมด

อ่านข่าวทั้งหมด


  การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนภาษาฝรั่งเศสในภาคใต้ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
  จัดโครงการ English Intonation in Context 2014 เมื่อวันที่ 23-25 พ.ค. 2557 ณ โรงแรม ซี เอส จังหวัดปัตตานี
 
 
  ภาควิชาภาษาตะวันตก จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครู (พัฒยาครูสู่ผู้สอนภาษาอังกฤษใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2557
 
 
  โครงการ Teachers to ASEAN 2014 เพื่อเตรียมความพร้อมครูระดับมัธยมศึกษาในการถ่ายทอดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2557
 
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการเอกเทศ
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้อง 50325  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 94000
โทรศัพท์  0-7331-3930-50 ต่อ 3073