หัวข้อข่าว : ประกาศ !!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน ?โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2557?
 
  รายละเอียด :

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556    เรื่อง โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2557  นั้น

 

บัดนี้ การสอบคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ดังไฟล์ที่แนบมานี้

 

จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ติดตามการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  ได้ทางเว็ปไซต์  http://regist.pn.psu.ac.th/web_bussara  ประมาณเดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 2557


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ประกาศ ณ วันที่ : 2013-12-06