กรุณาอ่านอย่างละเอียด
                    1. ระบบนี้จะรับสมัครสาขาวิชาโท ที่เป็นสาขาวิชาโทที่เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                    2. รายละเอียดเลือกสาขาวิชาโท [ Download ]
และ เกณฑ์การรับวิชาโท [ Download ]
                    3. เมื่อกรอกใบสมัคร เสร็จแล้ว ให้นักศึกษา พิมพ์ (Print)
ใบสมัครยื่นให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นอนุมัติ
                    4. มายื่นใบสมัครที่มีลายเซ็นนักศึกษา และลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่คุณณัฐพร อิ่มอุไร (พี่ต๋อย) ชั้น 2 ประตู 2 หน่วยวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                        ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
                    5. ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผ่านทางหน้าเว็บไซต์คณะ http://huso.pn.psu.ac.thLOG-IN

รหัสนักศึกษา

กรุณากรอกรหัสนักศึกษา

กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนครบ 13 หลัก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : คุณณัฐพร อิ่มอุไร: 3015
พัฒนาระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี