Untitled Document
   

... กรุณาอ่านสักนิด ...

   1. ระบบนี้จะรับสมัครเฉพาะสาขาวิชาโท ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เท่านั้น ..

   2. กรณีที่ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ต้องการสมัครสาขาวิชาโท ของคณะอื่นๆ        
       ให้มารับแบบฟอร์มใบสมัคร
สาขาวิชาโท ได้ที่ ที่คุณณัฐพร อิ่มอุไร (พี่ต๋อย)
       ชั้น 2 หน่วยวิชาการคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รายละเอียดเลือกสาขาวิชาโท [ Download ]
เกณฑ์การรับวิชาโท [ Download ]

วิธีการใช้งาน

   1. การ Login เข้าสู่ระบบ ใส่ "รหัสนักศึกษา"

   หากไม่สามารถเข้าระบบได้ ติดต่อ lakkana.c@psu.ac.th


   2. เมื่อกรอกใบสมัคร เสร็จแล้ว ให้นักศึกษา พิมพ์ (Print) ใบสมัคร
       ยื่นให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นอนุมัติ


   3. มายื่น
ใบสมัคร (ที่มีลายเซ็นนักศึกษา และลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา)
       ที่คุณณัฐพร อิ่มอุไร (พี่ต๋อย)
       ชั้น 2 ประตู 2 หน่วยวิชาการคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ
เท่านั้น

   4. ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผ่านทางหน้าเว็บไซต์คณะ http://huso.pn.psu.ac.thรหัสนักศึกษา:

 

จัดทำโดยนางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี