ยินดีต้อนรับคุณ ค่ะ [ ออกจากระบบ ]
   
  หน่วยองค์กรสัมพันธ์ และหน่วยธุรการและสารบรรณ    หน่วยวิชาการ
         ปฏิทินตารางนัดหมายคณบดี          จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
         ระบบการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (E-Meeting)          ฐานข้อมูลนักศึกษาย้ายคณะ สาขาวิชาเอก-โท
         ระบบการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ          ฐานข้อมูลนักศึกษาลาออกระหว่างการศึกษา
         เบิกจ่ายของที่ระลึก          ขออนุมัติสอนชดเชย
         ออกเลขหนังสือราชการ (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน)          ขอรับทุนอุดหนุนการแต่ง แปล และเรียบเรียงหนังสือ ตำรา
   
  หน่วยคลังและพัสดุ    หน่วยวิจัยและบัณฑิตศึกษา
         จัดซื้อจัดหาวัสดุ (อยู่ระหว่างปรับปรุง)          ฐานข้อมูลเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
         ระบบติดตามงบพัฒนาบุคลากร (ทดสอบการใช้งาน)  
     หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  หน่วยอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และกายภาพ          ขออนุมัติจัดโครงการสโมสรนักศึกษา
         จองยานพาหนะคณะ  
         จองห้องประชุมคณะ    หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
         แจ้งซ่อมงานอาคารสถานที่          แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
           ฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
           บันทึกการใช้งานคอมพิวเตอร์
           บริหารจัดการคลังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
           ยืมคืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
   
   
   
   

©2017-2018 - Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University (Pattani Campus)
Update : 1 November 2017  Developed by: Lakkana & Sawitree