ยินดีต้อนรับคุณ ค่ะ [ ออกจากระบบ ]
   
  หน่วยองค์กรสัมพันธ์ และหน่วยธุรการและสารบรรณ    หน่วยวิชาการ
           ระบบจำนวนรับนักศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
         ปฏิทินตารางนัดหมายคณบดี          ระบบจำนวนรับนักศึกษา เฉพาะปีการศึกษา 2559-2560
         ระบบการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (E-Meeting)          ฐานข้อมูลนักศึกษาย้ายคณะ สาขาวิชาเอก-โท
         ระบบการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ          ฐานข้อมูลนักศึกษาลาออกระหว่างการศึกษา
         เบิกจ่ายของที่ระลึก          ขออนุมัติสอนชดเชย
         ออกเลขหนังสือราชการ (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน)          ขอรับทุนอุดหนุนการแต่ง แปล และเรียบเรียงหนังสือ ตำรา
   
  หน่วยคลังและพัสดุ    หน่วยวิจัยและบัณฑิตศึกษา
         จัดซื้อจัดหาวัสดุ (รอยืนยันจากหน่วยงานผุ้รับผิดชอบ)          ฐานข้อมูลเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
         ระบบติดตามงบพัฒนาบุคลากร  
     หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  หน่วยอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และกายภาพ          ขออนุมัติจัดโครงการสโมสรนักศึกษา
         จองยานพาหนะคณะ  
         จองห้องประชุมคณะ    หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
         แจ้งซ่อมงานอาคารสถานที่          แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
           ฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
           บันทึกการใช้งานคอมพิวเตอร์
           บริหารจัดการคลังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
           ยืมคืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
   
   
   
   

©2017-2018 - Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University (Pattani Campus)
Update : 1 November 2017  Developed by: Lakkana & Sawitree