ผู้บริหารภาควิชา/แผนกวิชา :   ภาควิชาภาษาไทย
   

ที่
บุคลากร
รายละเอียด
สถานะ
01

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลมาศ ปฤชากุล [WIMONMAS PARUCHAKUL]
----------------------------------------------------------------
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
Email : wimonmas.p@psu.ac.th
Tel : 3039
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2551
อ.ม. (ภาษาไทย) , มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2542
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2537

ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี