ผู้บริหารภาควิชา/แผนกวิชา :   ภาควิชาภาษาตะวันออก
   

ที่
บุคลากร
รายละเอียด
สถานะ
01

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิศากร ทองนอก [NISAKORN THONGNORK]
----------------------------------------------------------------
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น
Email : nisakorn.t@psu.ac.th
Tel : 3053
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2546
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2534

ทำงานอยู่
02

นาย ซาวาวี ปะดาอามีน [SAWAWEE PADAAMEEN]
----------------------------------------------------------------
รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชามลายูศึกษา
Email : sawawee.p@psu.ac.th
Tel : 3026
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
M.M.S (Malay Studies) , University of Malaya , 2548
ศศ.บ. (ภาษามาลายู) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2542

ทำงานอยู่
03

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา สหะวิริยะ [KANCHANA SAHAVIRIYA]
----------------------------------------------------------------
รองหัวหน้าภาคฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาเกาหลี
Email : kanchana.ia@psu.ac.th
Tel : 3054
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
M.A. (Teaching Korean as a Foreign Language) , Sookmyung Womens University , 2556
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2550

ทำงานอยู่
04

นาย เอกนรินทร์ เอกอริยะสิริ [EKNARINT EK-ARIYASIRI]
----------------------------------------------------------------
หัวหน้าแผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น
Email : eknarint.e@psu.ac.th
Tel : 3053
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
M.A. (Japanese Language and Culture) , National Graduate Institute for Policy Studies , 2551
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2539

ทำงานอยู่
05

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุมาน หะยีมะแซ [NUMAN HAYIMASAE]
----------------------------------------------------------------
หัวหน้าแผนกวิชามลายูศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชามลายูศึกษา
Email : numan.h@psu.ac.th
Tel : 3026
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (History) , Universiti Sains Malaysia , 2553
M.A. (-) , Universiti Sains Malaysia , 2545
ศศ.บ. (-) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2539

ทำงานอยู่
06

นาย รุสดี มาซอ [RUSDEE MASOR]
----------------------------------------------------------------
หัวหน้าแผนกวิชามลายู

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษามลายู
Email : rusdee.m@psu.ac.th
Tel : 3055
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล , 2555
ศศ.บ. (ภาษามลายู) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2548

ทำงานอยู่
07

นาย มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ [MUHAMMADMANSOUR MADROH]
----------------------------------------------------------------
หัวหน้าแผนกวิชาภาษาอาหรับ

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ดรุณาจารย์ (Fellow teacher)
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอาหรับ
Email : muhammadmanlour.m@psu.ac.th
Tel : 3056
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (อิสลามศึกษา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2551
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , 2548
ศศ.บ. (ภาษาอาหรับ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2542

ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี