ผู้บริหารภาควิชา/แผนกวิชา :   ภาควิชาภาษาตะวันตก
   

ที่
บุคลากร
รายละเอียด
สถานะ
01

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศา เบญจรัตนานนท์ [ADISA BENJARATTANANON]
----------------------------------------------------------------
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
Email : adisa.b@psu.ac.th
Tel : 3073
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2545
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2538

ทำงานอยู่
02

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาภรณ์ สุวรรณโอภาส [SUPAPORN SUWANOPAS]
----------------------------------------------------------------
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาเยอรมัน
Email : supaporn.suw@psu.ac.th
Tel : 3045
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
M.A. (ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ) , Friedrich - Schiller - Universitat Jena , 2549
ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2532

ทำงานอยู่
03

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัยยา สุไลมาน [SURAIYA SULAIMAN]
----------------------------------------------------------------
หัวหน้าแผนกวิชาภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
Email : suraiya.s@psu.ac.th
Tel : 3025
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (วรรณคดีอังกฤษ) , Internation Islamic University Malaysia , 2560
อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2540
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2536

ทำงานอยู่
04

ดร. ปริลักษณ์ กลิ่นช้าง [PARILAK KLINCHANG]
----------------------------------------------------------------
หัวหน้าแผนกวิชาภาษาเยอรมัน

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาเยอรมัน
Email : parilak.k@psu.ac.th
Tel : 3045
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (ภาษาเยอรมัน) , European University Viadrina , 2552
อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2545
อ.บ. (ภาษาเยอรมัน) , มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2539

ทำงานอยู่
05

นางสาว กานดา เหล่าปิยะบุตร [kanda laopiyabutra]
----------------------------------------------------------------
หัวหน้าแผนกวิชาภาษาฝรั่งเศส

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาฝรั่งเศส
Email : kanda.l@psu.ac.th
Tel : 3049
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
M.A. (French Language and Literature) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2552
B.A. (French) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2549

ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี