ผู้บริหารภาควิชา/แผนกวิชา :   ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
   

ที่
บุคลากร
รายละเอียด
สถานะ
01

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐะปะนีย์ เทพญา [TAPANEE THEPPAYA]
----------------------------------------------------------------
รักษาการในตำแหน่หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
Email : tapanee.p@psu.ac.th
Tel : 3057
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2536
ศษ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2531

ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี