ผู้บริหารภาควิชา/แผนกวิชา :   ภาควิชาประวัติศาสตร์
   

ที่
บุคลากร
รายละเอียด
สถานะ
01

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณปรัชญ์ บุญวาศ [NAPRACH BOONWAS]
----------------------------------------------------------------
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาประวัติศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาประวัติศาสตร์
Email : naprach.b@psu.ac.th
Tel : 3067
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2543
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2538

ทำงานอยู่
02

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมสิรี ชวนไชยสิทธิ์ [PREMSIREE CHUANCHAIYASIT]
----------------------------------------------------------------
รองหัวหน้าภาคประวัติศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาประวัติศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาประวัติศาสตร์
Email : premsiree.c@psu.ac.th
Tel : 3067
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
อ.ม. (ประวัติศาสตร์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2539
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) , มหาวิทยาลัยพายัพ , 2532

ทำงานอยู่
03

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภมรี สุรเกียรติ [PAMAREE SURAKIAT]
----------------------------------------------------------------
หัวหน้าแผนกวิชาประวัติศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาประวัติศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาประวัติศาสตร์
Email : pamaree.s@psu.ac.th
Tel : 3068
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
อ.ด. (ประวัติศาสตร์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2549
อ.บ. (ประวัติศาสตร์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2541

ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี