ผู้บริหารภาควิชา/แผนกวิชา :   ภาควิชาสังคมศาสตร์
   

ที่
บุคลากร
รายละเอียด
สถานะ
01

ดร. รัญชิดา สังขดวง [RANCHIDA SANGDUANG]
----------------------------------------------------------------
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการ
Email : ranchida.s@psu.ac.th
Tel : 3099
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (Accounting) , Universiti Utara Malaysia , 2561
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2542
บธ.บ. (การบัญชี) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2534

ทำงานอยู่
02

ดร. พัฒนันติ์ บุญญานุพงศ์ [PHATTANAN BOONYANUPHONG]
----------------------------------------------------------------
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Email : phattanan.b@psu.ac.th
Tel : 3065
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (เศรษฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2557
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2548
วท.บ. (สถิติประยุกต์) , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2544

ทำงานอยู่
03

นาย วนภัทร์ แสงแก้ว [WANAPAT SANGKAEW]
----------------------------------------------------------------
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายหลักสูตรและประกันคุณภาพ

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Email : wanapat.s@psu.ac.th
Tel : 3062
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2552
ศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2550

ทำงานอยู่
04

นาย วนภัทร์ แสงแก้ว [WANAPAT SANGKAEW]
----------------------------------------------------------------
หัวหน้าหลักสูตรสังคมสงเคราะห์

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Email : wanapat.s@psu.ac.th
Tel : 3062
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2552
ศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2550

ทำงานอยู่
05

นาย พะเยาว์ ละกะเต็บ [PAYAO LAKATEB]
----------------------------------------------------------------
หัวหน้าแผนกวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
Email : payao.l@psu.ac.th
Tel : 3064
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
สค.ม. (สังคมวิทยา) , , 2538
ศศ.บ. (อิสลามศึกษา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2533

ทำงานอยู่
06

ดร. จิรัชยา เจียวก๊ก [JIRACHAYA JEAWKOK]
----------------------------------------------------------------
หัวหน้าแผนกวิชาพัฒนาสังคม

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาพัฒนาสังคม
Email : jirachaya.j@psu.ac.th
Tel : 3063
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ปร.ด. (พัฒนามนุษย์และสังคม) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2560
ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2556
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2551

ทำงานอยู่
07

ดร. ภัทรอร เวสารัตน์ [PHATHARA-ON WESARAT]
----------------------------------------------------------------
หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจ

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการ
Email : phathara-on.w@psu.ac.th
Tel : 3099
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (Human Resource Management) , Universiti Utara Malaysia , 2555
รส.ม (พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2545
รป.บ. (การบริหารงานบุคคล) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2541

ทำงานอยู่
08

ดร. ชาคร ประพรหม [CHAKORN PRAPROM]
----------------------------------------------------------------
หัวหน้าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Email : chakorn.p@psu.ac.th
Tel : 3065
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (Economics) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2557
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2549
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง) , มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , 2545

ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี