ผู้บริหารระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
   
ผู้บริหาร
รายละเอียด

ศาสตราจารย์ ดร. ปริศวร์ ยิ้นเสน [PARIT YINSEN]
----------------------------------------------------------------
คณบดี

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ศาสตราจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาเกาหลี
Email : parit.y@psu.ac.th
Tel : 3000
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (Korean Linguistics) , Jeonju University , 2548
M.A. (Korean Studies) , Jeonju University , 2543
ศศ.บ. (ประถมศึกษา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2538


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลมาศ ปฤชากุล [WIMONMAS PARUCHAKUL]
----------------------------------------------------------------
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
Email : wimonmas.p@psu.ac.th
Tel : 3039
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2551
อ.ม. (ภาษาไทย) , มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2542
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2537


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิดชัย อุดมพันธ์ [CHERDCHAI UDOMPHAN]
----------------------------------------------------------------
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
Email : cherdchai.u@psu.ac.th
Tel : 3041, 3010
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ปร.ด. (ภาษาไทย) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2555
ศศ.ม. (ภาษาไทย) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2543
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2540


ดร. สรรวภัทร พัฒโร [SANWAPAT PATTARO]
----------------------------------------------------------------
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาปรัชญาและศาสนา
Email : sanwapat.p@psu.ac.th
Tel : 3002
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (Philosophy) , Assumption University (ABAC) , 2556
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2547
ศศ.ม. (ปรัชญา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2543
ศศ.บ. (ปรัชญา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2537


ดร. วรรณกร ลิขิตปัญญโชติ [WANNAKORN LIKHITPANYACHOTE]
----------------------------------------------------------------
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
Email : wannakorn.l@psu.ac.th
Tel : 3059
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2555
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2548
กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) , มหาวิทยาลัยทักษิณ , 2540


นาย เชาวน์เลิศ ล้อมลิ้ม [CHAOLERT LOMLIM]
----------------------------------------------------------------
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Email : chaolert.l@psu.ac.th
Tel : 3002, 3065
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2548
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) , มหาวิทยาลัยสยาม , 2540


นาย อับดุลอาซิส อับดุลวาฮับ [ABDULAZIZ ABDULWAHAB]
----------------------------------------------------------------
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
Email : abdulaziz.a@psu.ac.th
Tel : 3058
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) , University Utara Malaysia , 2548
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , 2545


นาย เรวัต รัตนกาญจน์ [REWAT RATANAKARN]
----------------------------------------------------------------
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ปฏิบัติการ
ภาควิชา : สำนักงานคณะ
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สำนักงานคณะ
Email : rewat.r@psu.ac.th
Tel : 3035
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , สถาบันราชภัฏสงขลา , 2538