แผนกวิชา/สาขาวิชา :   แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
   (เรียงตามตัวอักษรของชื่อ)

ที่
บุคลากร
รายละเอียด
สถานะ
01

นางสาวชุติกาญจน์ บุญอยู่
----------------------------------------------------------------
CHUTIKAN BUNYOO

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
Email : chutikan.b@psu.ac.th
Tel : 3042
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ภาษาไทย) , มหาวิทยาลัยทักษิณ , 2549
ศศ.บ. (ภาษาไทย) , มหาวิทยาลัยทักษิณ , 2544

ทำงานอยู่
02

นายเชิดชัย อุดมพันธ์
----------------------------------------------------------------
CHERDCHAI UDOMPHAN

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ดรุณาจารย์ (Fellow teacher)
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
Email : cherdchai.u@psu.ac.th
Tel : 3041, 3010
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ปร.ด. (ภาษาไทย) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2555
ศศ.ม. (ภาษาไทย) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2543
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2540

ทำงานอยู่
03

นางสาวตรีศิลป์ บุญขจร
----------------------------------------------------------------
TRISILPA BOONKHACHORN

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : รองศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
Email : trisilpa.b@psu.ac.th
Tel : 3041
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (Comparative Literature) , University of Michigan , 2535
อ.ด. (วรรณคดีไทย) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2530
อ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2521
อ.บ. (ภาษาไทย) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2515

ทำงานอยู่
04

นายนควัฒน์ สาเระ
----------------------------------------------------------------
NAKAWAT SAREH

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
Email : nakawat.s@psu.ac.th
Tel : 3042
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
อ.ม. (ภาษาไทย) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2551
ศศ.บ. (ภาษาไทย) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2546

ลาศึกษาต่อในประเทศ
05

นางนวมน จันทร์กลิ่น
----------------------------------------------------------------
NAWAMON CHANKLIN

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
Email : nawamon.y@psu.ac.th
Tel : 3040
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2535
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2530

ทำงานอยู่
06

นางนันทพร แสงมณี
----------------------------------------------------------------
NANTAPORN SANGMANEE

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
Email : nantaporn.s@psu.ac.th
Tel : 3041
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ภาษาไทย(กลุ่มวรรณคดี)) , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , 2543
ค.บ. (ภาษาไทย) , สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ , 2540

ทำงานอยู่
07

นายบัญชา เตส่วน
----------------------------------------------------------------
BANCHA TASUAN

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
Email : bancha.t@psu.ac.th
Tel : 3043
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ภาษาไทย) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2560
ศศ.บ. (ภาษาไทย) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2544

ทำงานอยู่
08

นายพันธุ์ทิพย์ อินทยอด
----------------------------------------------------------------
PANTIP INTAYOD

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ดรุณาจารย์ (Fellow teacher)
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
Email : pantip.i@psu.ac.th
Tel : 3043
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ภาษาไทย) , มหาวิทยาลัยทักษิณ , 2549
ศศ.บ. (ภาษาไทย) , มหาวิทยาลัยทักษิณ , 2544

ทำงานอยู่
09

นางสาวพิชามญชุ์ วรรณชาติ
----------------------------------------------------------------
PICHAMON WANNACHAT

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ดรุณาจารย์ (Fellow teacher)
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
Email : punchika.w@psu.ac.th
Tel : 3040
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ภาษาไทย) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2551
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2546

ทำงานอยู่
10

นายพิเชฐ แสงทอง
----------------------------------------------------------------
PICHET SAENGTHONG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
Email : pichet.s@psu.ac.th
Tel : 3042
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2552
ศศ.ม. (ไทยศึกษา) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2545
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2540

ทำงานอยู่
11

นางสาวมาริสา สำลี
----------------------------------------------------------------
MARISA SUMLEE

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
Email : marisa.s@psu.ac.th
Tel : 3043
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
อ.ม. (ภาษาไทย) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2551
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2545

ทำงานอยู่
12

นางสาวรินธรรม ธารมุกตา
----------------------------------------------------------------
RINDHAMMA DHARNMUKTA

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : วิชชาจารย์ (Profressional teacher)
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
Email : rindhamma.d@psu.ac.th
Tel : 3041
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
อ.ม. (ภาษาบาลี-สันสกฤต) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2539
อ.บ. (บรรณารักษศาตร์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2524

ทำงานอยู่
13

นางสาววัชรีย์ เพชรรัตน์
----------------------------------------------------------------
WATCHAREE PETCHARAT

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ดรุณาจารย์ (Fellow teacher)
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
Email : watcharee.pe@psu.ac.th
Tel : 3042
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ภาษาไทย) , มหาวิทยาลัยทักษิณ , 2555
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2548

ทำงานอยู่
14

นางสาววิมลมาศ ปฤชากุล
----------------------------------------------------------------
WIMONMAS PARUCHAKUL

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
Email : wimonmas.p@psu.ac.th
Tel : 3039
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2551
อ.ม. (ภาษาไทย) , มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2542
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2537

ทำงานอยู่
15

นายสัณห์ธวัช ธัญวงษ์
----------------------------------------------------------------
SANTHAWAT THANYAWONG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาไทย
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
Email : santhawat.t@psu.ac.th
Tel : 3043
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
อ.ม. (ภาษาไทย) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2558
อ.บ. (ภาษาไทย) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2553

ลาศึกษาต่อในประเทศ


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี