แผนกวิชา/สาขาวิชา :   แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
   (เรียงตามตัวอักษรของชื่อ)

ที่
บุคลากร
รายละเอียด
สถานะ
01

MR.AGRIE ERIC AMBELE
----------------------------------------------------------------
AGRIE ERIC AMBELE

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
Email : agrie.a@psu.ac.th
Tel : 3048
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
M.A. (English) , University of Buea , 2557
B.A. (English) , University of Buea , 2553

ทำงานอยู่
02

นางสาวกันยา พรวสันต์ยิ่ง
----------------------------------------------------------------
KANYA PORNWASANYING

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
Email : kanya.po@psu.ac.th
Tel : 3049
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2550
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2541

ทำงานอยู่
03

นางสาวจารุวรรณ หนูช่วย
----------------------------------------------------------------
JARUWAN NUCHUAY

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
Email : jaruwan.n@psu.ac.th
Tel : 3048
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2548
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2545

ทำงานอยู่
04

นางสาวชนุวรรณ เพชรกล้า
----------------------------------------------------------------
CHANUWAN PHETKLA

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
Email : chanuwan.p@psu.ac.th
Tel : 3049
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2545
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2541

ทำงานอยู่
05

นางสาวซูฮาดา หีมเบ็ญสัน
----------------------------------------------------------------
SUHADA HEEMBENSON

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
Email : suhada.h@psu.ac.th
Tel : 3025
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2556
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2553

ทำงานอยู่
06

นายฌานันท์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง
----------------------------------------------------------------
CHANAN PATYAIYING

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
Email : chanan.p@psu.ac.th
Tel : 3048
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
M.A. (Language and Intercultural Communication) , University of East Anglia , 2557
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยมหิดล , 2554

ทำงานอยู่
07

นางสาวณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์
----------------------------------------------------------------
NATTAYAPORN WORASAKTAYANANT

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
Email : nattayaporn.w@psu.ac.th
Tel : 3049
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2545
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2540

ทำงานอยู่
08

นางสาวธันย์ชนก พรมบุตร
----------------------------------------------------------------
TANCHANOK PROMBUT

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
Email : tanchanok.p@psu.ac.th
Tel : 3047
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2556
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , 2551

ทำงานอยู่
09

นางสาวนภาพร ทองน้อย
----------------------------------------------------------------
NAPAPORN THONGNOI

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
Email : napaporn.th@psu.ac.th
Tel : 3025
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2539

ทำงานอยู่
10

นางสาวนันทิดา กูลเกื้อ
----------------------------------------------------------------
NANTHIDA KULKUEA

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
Email : nanthida.k@psu.ac.th
Tel : 3048
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2551
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2545

ทำงานอยู่
11

นายบดินทร์ แวลาเตะ
----------------------------------------------------------------
BORDIN WAELATEH

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
Email : bordin.w@psu.ac.th
Tel : 3047
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ed.D. (Applied Educational Studies) , Oklahoma State University , 2552
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2546
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2534

ทำงานอยู่
12

นางสาวฟาตีเม๊าะห์ เจ๊ะอาแซ
----------------------------------------------------------------
FATIMAH JEHARSAE

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ดรุณาจารย์ (Fellow teacher)
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
Email : fatimah.j@psu.ac.th
Tel : 3049
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2555
ศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2545

ทำงานอยู่
13

นางสาวฟาอีซะห์ วาโซะ
----------------------------------------------------------------
FA-EZAH WASOH

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
Email : fa-ezah.w@psu.ac.th
Tel : 3047
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Master of Human Sciences (Teaching of english as a Second Language) , Internation Islamic University Malaysia , 2548
Bachelor of Human Sciences (English Language and Literature) , Internation Islamic University Malaysia , 2546

ทำงานอยู่
14

นายยุโสบ บุญสุข
----------------------------------------------------------------
YUSOP BOONSUK

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : วิชชาจารย์ (Profressional teacher)
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
Email : yusop.b@psu.ac.th
Tel : 3048
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (Applied Linguistics: English Language Teaching) , University of Southampton , 2559
M.A. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม หลักสูตรนานาชาติ) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2552
B.A. (ภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช , 2548

ทำงานอยู่
15

นางวัรดะห์ สะดียามู
----------------------------------------------------------------
WARDAH SADEEYAMU

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
Email : wardah.h@psu.ac.th
Tel : 3025
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Master Degree (Master of Linguistics) , University of Malay , 2555
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2547

ทำงานอยู่
16

นางสาววิมลรัตน์ รัตนญาติ
----------------------------------------------------------------
WIMONRAT RATTANAYAT

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
Email : wimonrat.r@psu.ac.th
Tel : 3049
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2550
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) , มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , 2544

ทำงานอยู่
17

นางสาวศุภศิริ หงส์ฤทธิพันธุ์
----------------------------------------------------------------
SUPASITI HONGRITTIPUN

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
Email : supasiti.h@psu.ac.th
Tel : 3047
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (English) , Northern Illinois University , 2547
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)) , มหาวิทยาลัยมหิดล , 2533
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2524

ทำงานอยู่
18

นางสุรัยยา สุไลมาน
----------------------------------------------------------------
SURAIYA SULAIMAN

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ดรุณาจารย์ (Fellow teacher)
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
Email : suraiya.s@psu.ac.th
Tel : 3025
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (วรรณคดีอังกฤษ) , Internation Islamic University Malaysia , 2560
อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2540
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2536

ทำงานอยู่
19

นางสาวอดิศา เบญจรัตนานนท์
----------------------------------------------------------------
ADISA BENJARATTANANON

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ดรุณาจารย์ (Fellow teacher)
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
Email : adisa.b@psu.ac.th
Tel : 3073
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2545
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2538

ทำงานอยู่
20

นางสาวอามีนี สะอีดี
----------------------------------------------------------------
AMINI SA-IDI

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
Email : amini.s@psu.ac.th
Tel : 3025
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
MTESOL (Teaching English to Speakers of other Languages) , La Trobe University , 2555
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2552

ลาศึกษาต่อต่างประเทศ


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี