แผนกวิชา/สาขาวิชา :   แผนกวิชาภาษาฝรั่งเศส
   (เรียงตามตัวอักษรของชื่อ)

ที่
บุคลากร
รายละเอียด
สถานะ
01

นางสาวกานดา เหล่าปิยะบุตร
----------------------------------------------------------------
kanda laopiyabutra

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาฝรั่งเศส
Email : kanda.l@psu.ac.th
Tel : 3049
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
M.A. (French Language and Literature) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2552
B.A. (French) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2549

ทำงานอยู่
02

นางสาวศิริมา ปุรินทราภิบาล
----------------------------------------------------------------
SIRIMA PURINTHRAPIBAL

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาฝรั่งเศส
Email : sirima.p@psu.ac.th
Tel : 3075
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) , Universite de Toulouse 2 , 2551
ศศ.ม. (การสอนภาษาฝรั่งเศส) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2535
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2531

ทำงานอยู่
03

นายศุภชัย โชติทอง
----------------------------------------------------------------
SUPPACHAI CHODTONG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาฝรั่งเศส
Email : suppachai.c@psu.ac.th
Tel : 3075
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2551

ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี