แผนกวิชา/สาขาวิชา :   แผนกวิชาประวัติศาสตร์
   (เรียงตามตัวอักษรของชื่อ)

ที่
บุคลากร
รายละเอียด
สถานะ
01

นางไข่มุก อุทยาวลี
----------------------------------------------------------------
KAIMOOK UTTAYAWALEE

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : รองศาสตราจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาประวัติศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาประวัติศาสตร์
Email : kaimook.u@psu.ac.th
Tel : 3067
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2536
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2532

ทำงานอยู่
02

นายณปรัชญ์ บุญวาศ
----------------------------------------------------------------
NAPRACH BOONWAS

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาประวัติศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาประวัติศาสตร์
Email : naprach.b@psu.ac.th
Tel : 3067
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2543
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2538

ทำงานอยู่
03

นายนนทพร อยู่มั่งมี
----------------------------------------------------------------
NONTAPORN YOUMANGMEE

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาประวัติศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาประวัติศาสตร์
Email : nontaporn.y@psu.ac.th
Tel : 3068
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
อ.ด. (ประวัติศาสตร์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2557
อ.ม. (ประวัติศาสตร์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2548
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) , มหาวิทยาลัยบูรพา , 2542

ทำงานอยู่
04

นายบัญชา สำเร็จกิจ
----------------------------------------------------------------
BANCHAR SUMREJKIT

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาประวัติศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาประวัติศาสตร์
Email : banchar.s@psu.ac.th
Tel : 3067
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2534
ศศ.บ. (สังคมวิทยา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2525

ทำงานอยู่
05

นางสาวเปรมสิรี ชวนไชยสิทธิ์
----------------------------------------------------------------
PREMSIREE CHUANCHAIYASIT

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาประวัติศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาประวัติศาสตร์
Email : premsiree.c@psu.ac.th
Tel : 3067
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
อ.ม. (ประวัติศาสตร์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2539
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) , มหาวิทยาลัยพายัพ , 2532

ทำงานอยู่
06

นางสาวพรปวีณ์ พุ่มเกิด
----------------------------------------------------------------
PORNPAWEE PUMKERD

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาประวัติศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาประวัติศาสตร์
Email : pornpawee.s@psu.ac.th
Tel : 1707
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ปร.ด. (วัฒนธรรมศึกษา) , มหาวิทยาลัยทักษิณ , 2555
อ.ม. (ประวัติศาสตร์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2538
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย) , มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2533

ทำงานอยู่
07

นางสาวภมรี สุรเกียรติ
----------------------------------------------------------------
PAMAREE SURAKIAT

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาประวัติศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาประวัติศาสตร์
Email : pamaree.s@psu.ac.th
Tel : 3068
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
อ.ด. (ประวัติศาสตร์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2549
อ.บ. (ประวัติศาสตร์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2541

ทำงานอยู่
08

นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์
----------------------------------------------------------------
WANWISA DHARNMANONDA

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาประวัติศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาประวัติศาสตร์
Email : wanwisa.d@psu.ac.th
Tel : 3068
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ปร.ด. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์) , มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2556
ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์) , มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2544
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2538

ทำงานอยู่
09

นายวีระพงศ์ ยศบุญเรือง
----------------------------------------------------------------
WEERAPONG YODBOONREAUG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาประวัติศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาประวัติศาสตร์
Email : weerapong.y@psu.ac.th
Tel : 3068
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
อ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) , มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2547
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2540

ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี