แผนกวิชา/สาขาวิชา :   แผนกวิชามลายูศึกษา
   (เรียงตามตัวอักษรของชื่อ)

ที่
บุคลากร
รายละเอียด
สถานะ
01

นายซาวาวี ปะดาอามีน
----------------------------------------------------------------
SAWAWEE PADAAMEEN

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชามลายูศึกษา
Email : sawawee.p@psu.ac.th
Tel : 3026
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
M.M.S (Malay Studies) , University of Malaya , 2548
ศศ.บ. (ภาษามาลายู) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2542

ทำงานอยู่
02

นายนิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน
----------------------------------------------------------------
NIKABDULRAKIB BINNIKHASSAN

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชามลายูศึกษา
Email : nikabdulrakib.b@psu.ac.th
Tel : 3026
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
M.M.S (Malay Socid-Colture) , University of Malaya , 2547
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2527

ทำงานอยู่
03

นายนุมาน หะยีมะแซ
----------------------------------------------------------------
NUMAN HAYIMASAE

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชามลายูศึกษา
Email : numan.h@psu.ac.th
Tel : 3026
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (History) , Universiti Sains Malaysia , 2553
M.A. (-) , Universiti Sains Malaysia , 2545
ศศ.บ. (-) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2539

ทำงานอยู่
04

นายไฟซ็อล หะยีอาวัง
----------------------------------------------------------------
FAISOL HAJI-AWANG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชามลายูศึกษา
Email : faisol.h@psu.ac.th
Tel : 3026
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (Role & Influence of Islamic Civilizatin in South East Asia) , Universiti Sanis Malaysia , 2554
ศศ.ม. (ปรัชญา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2542
B.A. (Education) , Universiti Brunei Darussalam , 2534

ทำงานอยู่
05

นางมูนีราห์ ยามิรูเด็ง
----------------------------------------------------------------
MUNIRAH YAMIRUDENG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชามลายูศึกษา
Email : munirah.y@psu.ac.th
Tel : 3026
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (-) , Universiti Utara Malaysia , 2554
M.A. (-) , Internation Islamic University Malaysia , 2541
B.A. (-) , Internation Islamic University Malaysia , 2538

ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี