แผนกวิชา/สาขาวิชา :   แผนกวิชาภาษาอาหรับ
   (เรียงตามตัวอักษรของชื่อ)

ที่
บุคลากร
รายละเอียด
สถานะ
01

MR.FADALALLA ABDELGLIAL MOHAMMED SULIMAN
----------------------------------------------------------------
FADALALLA ABDELGLIAL MOHAMMED SULIMAN

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : รองศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอาหรับ
Email : fadalalla.m@psu.ac.th
Tel : 3056
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (Arabic Language) , Sudan University of Science and Tachnology , 2553
M.A. (Arabic Language) , Al-Neelain University , 2544
B.A. (Arabic Language) , University of Dalanj , 2539

ทำงานอยู่
02

นายซอฮีบูลบะห์รี บินโมง
----------------------------------------------------------------
SORHIBULBAHREE BINMONG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอาหรับ
Email : sorhibulbahree.b@psu.ac.th
Tel : 3056
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (Arabic Language2) , AL NEELAIN UNIVERSITY , 2554
M.A. (Arabic Language) , ALNEELAIN UNIVERSITY , 2548
B.A. (Arabic Language) , UNIVERSITY EMIR ABDELRADER AND GURANIC STUDIES , 2536

ทำงานอยู่
03

นายซิดดิก อาลี
----------------------------------------------------------------
SIDDIQ ALEE

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอาหรับ
Email : siddiq.a@psu.ac.th
Tel : 3056
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (อิสลามศึกษา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2554
B.A. (Arabic Language) , มหาวิทยาลัยอิสลามนครมารดีนะห์ , 2536

ทำงานอยู่
04

นางใซนับ ปูเต๊ะ
----------------------------------------------------------------
ZAINAB BUTEH

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอาหรับ
Email : zainab.b@psu.ac.th
Tel : 3056
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
M.H.Sc (การสอนภาษาอาหรับเป็นภาษาที่สอง) , Internation Islamic University Malaysia , 2551
ศศ.บ. (ภาษาอาหรับ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2540

ทำงานอยู่
05

นายประเสริฐ ผันแปร
----------------------------------------------------------------
PRASERT PANPRAE

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอาหรับ
Email : prasert.pan@psu.ac.th
Tel : 3056
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
M.A. (Teaching Arabic to Non-Arabic Speakers) , Khartoum International Institute for Arabic Language , 2552
B.A. (Arabic Language) , Islamic University of Madina , 2545

ทำงานอยู่
06

นายมูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ
----------------------------------------------------------------
MUHAMMADMANSOUR MADROH

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ดรุณาจารย์ (Fellow teacher)
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอาหรับ
Email : muhammadmanlour.m@psu.ac.th
Tel : 3056
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (อิสลามศึกษา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2551
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , 2548
ศศ.บ. (ภาษาอาหรับ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2542

ทำงานอยู่
07

นางสาววิลัยลักษณ์ วิเศษรัตน์
----------------------------------------------------------------
WILAILAK WISATRAT

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาอาหรับ
Email : wilailak.w@psu.ac.th
Tel : 3056
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (Arabic linguistic Studies) , International Isamic University , 2560
M.A. (Teaching Arabic to Non-Arabic Speakers) , Khartoum International Institute for Arabic Language , 2546
B.A. (Education (Islamic Studies)) , International University of Africa , 2543

ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี