แผนกวิชา/สาขาวิชา :   แผนกวิชาภาษามลายู
   (เรียงตามตัวอักษรของชื่อ)

ที่
บุคลากร
รายละเอียด
สถานะ
01

MissANINDYA PUSPITA
----------------------------------------------------------------
ANINDYA PUSPITA

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษามลายู
Email : anindya.p@psu.ac.th
Tel : 3055
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
M.A. (Literature) , Universitas Gadjah Mada , 2559
B.A. (ภาษาและวรรณคดีอินโดนีเซีย) , Universitas Negeri Yogyakarta , 2556

ทำงานอยู่
02

MR.BAHARUDDIN BIN SALLEHIN
----------------------------------------------------------------
BAHARUDDIN BIN SALLEHIN

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษามลายู
Email : baharuddin.b@psu.ac.th
Tel : 3055
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
M.A. (การศึกษาภาษามลายู) , Universiti Kebangsaan Malaysia , 2559
B.A. (Malay Communication) , Universiti Teknologi Mara , 2556

ทำงานอยู่
03

Mrs.DJUSMALINAR DJUSMALINAR
----------------------------------------------------------------
DJUSMALINAR DJUSMALINAR

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษามลายู
Email : djusmalinar.d@psu.ac.th
Tel : 3055
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (Malay Literature) , University Utara Malaysia , 2556
M.A. (Malay Literature) , University Utara Malaysia , 2549

ทำงานอยู่
04

นายรุสดี มาซอ
----------------------------------------------------------------
RUSDEE MASOR

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษามลายู
Email : rusdee.m@psu.ac.th
Tel : 3055
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล , 2555
ศศ.บ. (ภาษามลายู) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2548

ทำงานอยู่
05

นายรุสลัน อุทัย
----------------------------------------------------------------
RUSLAN UTHAI

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษามลายู
Email : ruslan.u@psu.ac.th
Tel : 3055
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (Linguistics) , University Kebangsaan Malaysia , 2542
อ.ม. (ภาษาศาสตร์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2536
ศศ.บ. (อิสลามศึกษา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2533

ทำงานอยู่
06

นางสาวโรฮาณีย์ ปูเต๊ะ
----------------------------------------------------------------
ROHANI POOTEH

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษามลายู
Email : rohani.p@psu.ac.th
Tel : 3055
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Master Degree (Malay Studies) , University of Malaya , 2557
ศศ.บ. (ภาษามลายู) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2549

ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
07

นางสาวแวมัสนา แวยูโซ๊ะ
----------------------------------------------------------------
WAEMASNA WAEYUSOH

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษามลายู
Email : waemasna.w@psu.ac.th
Tel : 3055
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.บ. (ภาษามลายู(เกียรตินิยมอันดับ 2)) , สงขลานครินทร์ , 2559

ทำงานอยู่
08

นายแวมายิ ปารามัล
----------------------------------------------------------------
WAEMAJI PARAMAL

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษามลายู
Email : waemaji.pa@psu.ac.th
Tel : 3055
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล , 2534
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2521

ทำงานอยู่
09

นายอับดลเล๊าะ ขรีดาโอ๊ะ
----------------------------------------------------------------
ABDONLOH KHREEDA-OH

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษามลายู
Email : abdonlah.k@psu.ac.th
Tel : 3055
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
M.M.S (Malay Sociolinguistic) , University of Malaya , 2551
ศศ.บ. (ภาษามลายู) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2543

ทำงานอยู่
10

นางอามีเนาะ เจ๊ะแว
----------------------------------------------------------------
AMINAH JEHWAE

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษามลายู
Email : aminah.y@psu.ac.th
Tel : 3055
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (Comparative Literature and World Literature) , Universiti Sains Malaysia , 2560
M.A. (Malay Studies) , University of Malay , 2552
ศศ.บ. (ภาษามลายู) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2547

ทำงานอยู่
11

นายฮูเซ็น ซาวัล
----------------------------------------------------------------
HUSEN SAWAL

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษามลายู
Email : husen.s@psu.ac.th
Tel : 3055
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศน.ม. (ภาษามลายู) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2557

ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี