แผนกวิชา/สาขาวิชา :   แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น
   (เรียงตามตัวอักษรของชื่อ)

ที่
บุคลากร
รายละเอียด
สถานะ
01

MR.SOU YAMASHITA
----------------------------------------------------------------
SOU YAMASHITA

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น
Email : sou.y@psu.ac.th
Tel : 3053
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
M.S. (Applied Genetics and Pest Management) , Kyushu University , 2552
B.A. (Applied Biological Sciences) , Saga University , 2552

ทำงานอยู่
02

MR.YUKI KON
----------------------------------------------------------------
YUKI KON

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น
Email : yuki.k@psu.ac.th
Tel : 3053
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
-

ทำงานอยู่
03

นางสาวไซนุน จารง
----------------------------------------------------------------
SAINOON JARONG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น
Email : sainoon.j@psu.ac.th
Tel : 3053
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
M.A. (Education) , University of Miyazaki , 2561
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2552

ทำงานอยู่
04

นางสาวนิเย๊าะ จาหลง
----------------------------------------------------------------
NIYOH CHALONG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น
Email : niyoh.c@psu.ac.th
Tel : 3053
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2557
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2550

ทำงานอยู่
05

นางสาวนิศากร ทองนอก
----------------------------------------------------------------
NISAKORN THONGNORK

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น
Email : nisakorn.t@psu.ac.th
Tel : 3053
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2546
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2534

ทำงานอยู่
06

นางสาวอัจฉรา ชูพูล
----------------------------------------------------------------
ATCHARA CHOOPOON

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ดรุณาจารย์ (Fellow teacher)
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น
Email : atchara.ch@psu.ac.th
Tel : 3053
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2553
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2546

ทำงานอยู่
07

นายเอกนรินทร์ เอกอริยะสิริ
----------------------------------------------------------------
EKNARINT EK-ARIYASIRI

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น
Email : eknarint.e@psu.ac.th
Tel : 3053
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
M.A. (Japanese Language and Culture) , National Graduate Institute for Policy Studies , 2551
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2539

ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี