แผนกวิชา/สาขาวิชา :   แผนกวิชาภาษาเกาหลี
   (เรียงตามตัวอักษรของชื่อ)

ที่
บุคลากร
รายละเอียด
สถานะ
01

MR.JONG-IN SONG
----------------------------------------------------------------
JONG-IN SONG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาเกาหลี
Email : jongin.s@psu.ac.th
Tel : 3054
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
-

ทำงานอยู่
02

MR.TAEWOO KIM
----------------------------------------------------------------
TAEWOO KIM

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาเกาหลี
Email : taewoo.k@psu.ac.th
Tel : 3054
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2554
ศ.ม. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2545
ศ.บ. (ภาษาไทย) , Hankuk University of Foreign Studies , 2535

ทำงานอยู่
03

นางกาญจนา สหะวิริยะ
----------------------------------------------------------------
KANCHANA SAHAVIRIYA

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาเกาหลี
Email : kanchana.ia@psu.ac.th
Tel : 3054
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
M.A. (Teaching Korean as a Foreign Language) , Sookmyung Womens University , 2556
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2550

ทำงานอยู่
04

นายปริศวร์ ยิ้นเสน
----------------------------------------------------------------
PARIT YINSEN

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาเกาหลี
Email : parit.y@psu.ac.th
Tel : 3000
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (Korean Linguistics) , Jeonju University , 2548
M.A. (Korean Studies) , Jeonju University , 2543
ศศ.บ. (ประถมศึกษา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2538

ทำงานอยู่
05

นางสาวษมาวดี กั้งแฮ
----------------------------------------------------------------
SAMAWADEE KUNGHAE

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาเกาหลี
Email : samawadee.k@psu.ac.th
Tel : 3054
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.d. (เกาหลีศึกษา) , EHWA WOMANS UNIVERSITY , 2561
Master of Arts (Korean Language Education) , Seoul National University , 2554
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2546

ทำงานอยู่
06

นางสาวโสภา คงเพ็ง
----------------------------------------------------------------
SOPHA KHONGPHENG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาเกาหลี
Email : sopha.k@psu.ac.th
Tel : 3054
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Master of Arts (Korean Language and Culture Education) , Korea University , 2556
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2549

ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
07

นางสาวอรพรรณ จันทร์เทา
----------------------------------------------------------------
ORAPAN JANTAO

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาเกาหลี
Email : orapan.j@psu.ac.th
Tel : 3054
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Master of Arts (Sociology) , The Graduate School of Korean Studies, The Academy of Korean Studies , 2554
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2549

ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี