แผนกวิชา/สาขาวิชา :   แผนกวิชาพัฒนาสังคม
   (เรียงตามตัวอักษรของชื่อ)

ที่
บุคลากร
รายละเอียด
สถานะ
01

นายจิรัชยา เจียวก๊ก
----------------------------------------------------------------
JIRACHAYA JEAWKOK

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาพัฒนาสังคม
Email : jirachaya.j@psu.ac.th
Tel : 3063
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ปร.ด. (พัฒนามนุษย์และสังคม) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2560
ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2556
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2551

ทำงานอยู่
02

นายณชพงศ จันจุฬา
----------------------------------------------------------------
NACHAPONG JANJULA

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาพัฒนาสังคม
Email : nachapong.j@psu.ac.th
Tel : 3063
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
วท.ม. (การจัดการทรัพยากร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2548
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2544

ทำงานอยู่
03

นายณรรช หลักชัยกุล
----------------------------------------------------------------
NAT LUXCHAIGUL

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาพัฒนาสังคม
Email : nat.l@psu.ac.th
Tel : 3063
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ค.ด. (พัฒนศึกษา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2555
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร (การฝึกอบรมและพัฒนา)) , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2550
ศป.ม. (สื่อสารมวลชน) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2543
บธ.บ. (การตลาด) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2548
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์) , มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร , 2537

ทำงานอยู่
04

นายนิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า
----------------------------------------------------------------
NIWET ARUNBERKFA

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาพัฒนาสังคม
Email : niwet.a@psu.ac.th
Tel : 3063
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (Development Studies) , University of Mysore , 2558
พช.ม. (การพัฒนาชุมชน) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2547
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2543

ทำงานอยู่
05

นายประจวบ ทองศรี
----------------------------------------------------------------
PRACHUAB TONGSRI

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาพัฒนาสังคม
Email : prachuab.t@psu.ac.th
Tel : 3029
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ค.ด. (พัฒนศึกษา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2555
ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม, การบริหารองค์การสังคม) , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) , 2561
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2548
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) , มหาวิทยาลัยบูรพา , 2546
บธ.บ. (การตลาด) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2542

ทำงานอยู่
06

นายวันพิชิต ศรีสุข
----------------------------------------------------------------
WANPICHIT SRISUK

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาพัฒนาสังคม
Email : wanpichit.s@psu.ac.th
Tel : 3063
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ปร.ด. (บริหารศาสตร์) , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 2556
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) , มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2549
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) , สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ , 2544

ทำงานอยู่
07

นายสวัสดิ์ ไหลภาภรณ์
----------------------------------------------------------------
SAWAT LAIPAPORN

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาพัฒนาสังคม
Email : sawat.l@psu.ac.th
Tel : 3020
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ปร.ด. (พัฒนาทรัพยากรชนบท) , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 2561
พช.ม. (การพัฒนาชุมชน) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2548
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2543

ทำงานอยู่
08

นางสาวอลิสา หะสาเมาะ
----------------------------------------------------------------
ALISA HASAMOH

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาพัฒนาสังคม
Email : alisa.h@psu.ac.th
Tel : 3063
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (Sociology) , James Cook University, Cairns, Australia , 2017
ศศ.ม. (สังคมวิทยา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2543
ศป.บ (ศิลปกรรม) , สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา , 2541

ทำงานอยู่
09

นายอับดุลคอลิก อัรรอฮีมีย์
----------------------------------------------------------------
ABDULKHALIG ARRAHIMEE

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาพัฒนาสังคม
Email : apdunkoled.c@psu.ac.th
Tel : 3029
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2557
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2552

ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี