แผนกวิชา/สาขาวิชา :   สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
   (เรียงตามตัวอักษรของชื่อ)

ที่
บุคลากร
รายละเอียด
สถานะ
01

MR.KUMARASHWARAN VADEVELU
----------------------------------------------------------------
KUMARASHWARAN VADEVELU

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Email : kumarashwaran.v@psu.ac.th
Tel : 3062
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (Social Work) , Universiti Sains Malaysia , 2558
B.SW. (Social Work) , Universiti Sains Malaysia , 2551
B.SW. (Social Work) , Universiti Sains Malaysia , 2549

ทำงานอยู่
02

นางสาวจุฑารัตน์ แสงทอง
----------------------------------------------------------------
JUTARAT SAENGTONG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Email : jutarat.sae@psu.ac.th
Tel : 3065
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2552
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2557

ทำงานอยู่
03

นางสาวนัสรินทร์ แซสะ
----------------------------------------------------------------
NATSARIN SAESA

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Email : natsarin.s@psu.ac.th
Tel : 3062
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2557
ศศ.บ. (มลายูศึกษา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2551

ทำงานอยู่
04

นายวนภัทร์ แสงแก้ว
----------------------------------------------------------------
WANAPAT SANGKAEW

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Email : wanapat.s@psu.ac.th
Tel : 3062
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2552
ศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2550

ทำงานอยู่
05

นางสาววรัญญา เต็มรัตน์
----------------------------------------------------------------
VARUNYA TEMRAT

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Email : varunya.t@psu.ac.th
Tel : 3062
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2555
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2550

ทำงานอยู่
06

นางสาวสุวรา แก้วนุ้ย
----------------------------------------------------------------
SUWARA KAEWNUY

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Email : suwara.k@psu.ac.th
Tel : 3062
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
สส.ม. () , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2550
ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2549

ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี