แผนกวิชา/สาขาวิชา :   สาขาวิชาการจัดการ
   (เรียงตามตัวอักษรของชื่อ)

ที่
บุคลากร
รายละเอียด
สถานะ
01

นางกันยปริณ ทองสามสี
----------------------------------------------------------------
KANYAPRIN TONGSAMSI

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ดรุณาจารย์ (Fellow teacher)
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการ
Email : kanyaprin.s@psu.ac.th
Tel : 3099
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ปร.ด. (การจัดการ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2558
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2545
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2554
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2539

ทำงานอยู่
02

นางสาวดารานาถ แต่นสุ่ย
----------------------------------------------------------------
DARANAT TANSUI

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการ
Email : daranat.t@psu.ac.th
Tel : 3099
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2543
วท.ม. (เศรษศาสตร์ธุรกิจเกษตร) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2546
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2539
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2553

ทำงานอยู่
03

นางสาวนุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง
----------------------------------------------------------------
NURSAHIDA USENG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการ
Email : nursahida.u@psu.ac.th
Tel : 3099
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
M.B.A. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) , Multimedia University , 2557
วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) , Universiti Teknologi Petronas , 2551

ทำงานอยู่
04

นางปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์
----------------------------------------------------------------
PARICHARD BENRIT

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ดรุณาจารย์ (Fellow teacher)
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการ
Email : parichard.b@psu.ac.th
Tel : 3099
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (Consumer Behaviour) , Universiti Sains Malaysia , 2558
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2545
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2539

ทำงานอยู่
05

นางสาวภัทรอร เวสารัตน์
----------------------------------------------------------------
PHATHARA-ON WESARAT

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการ
Email : phathara-on.w@psu.ac.th
Tel : 3099
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (Human Resource Management) , Universiti Utara Malaysia , 2555
รส.ม (พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2545
รป.บ. (การบริหารงานบุคคล) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2541

ทำงานอยู่
06

นางรัญชิดา สังขดวง
----------------------------------------------------------------
RANCHIDA SANGDUANG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการ
Email : ranchida.s@psu.ac.th
Tel : 3099
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (Accounting) , Universiti Utara Malaysia , 2561
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2542
บธ.บ. (การบัญชี) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2534

ทำงานอยู่
07

นางสาวรุศดา แก้วแสงอ่อน
----------------------------------------------------------------
RUDSADA KAEWSAENG-ON

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการ
Email : rudsada.k@psu.ac.th
Tel : 3099
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (Business Management) , University of Salford , 2559
กศ.ม. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) , มหาวิทยาลัยทักษิณ , 2553
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2548

ทำงานอยู่
08

นายวรพจน์ ปานรอด
----------------------------------------------------------------
WARAPOJN PANROD

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ดรุณาจารย์ (Fellow teacher)
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการ
Email : warapojn.p@psu.ac.th
Tel : 3084
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ปร.ด. (การจัดการ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2555
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) , มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , 2548
บธ.บ. (การตลาด) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2542

ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี