แผนกวิชา/สาขาวิชา :   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
   (เรียงตามตัวอักษรของชื่อ)

ที่
บุคลากร
รายละเอียด
สถานะ
01

นายเจษฎา ไหลภาภรณ์
----------------------------------------------------------------
JETSADA LAIPAPORN

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Email : jetsada.l@psu.ac.th
Tel : 3065
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2544

ทำงานอยู่
02

นายชาคร ประพรหม
----------------------------------------------------------------
CHAKORN PRAPROM

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Email : chakorn.p@psu.ac.th
Tel : 3065
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (Economics) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2557
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2549
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง) , มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , 2545

ทำงานอยู่
03

นายเชาวน์เลิศ ล้อมลิ้ม
----------------------------------------------------------------
CHAOLERT LOMLIM

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Email : chaolert.l@psu.ac.th
Tel : 3002, 3065
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2548
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) , มหาวิทยาลัยสยาม , 2540

ทำงานอยู่
04

นางสาวโซร์ฟีนา เด่นสุมิตร
----------------------------------------------------------------
SORFINA DENSUMITE

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Email : sorfina.d@psu.ac.th
Tel : 3063
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) , Internation Islamic University Malaysia , 2554
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม) , , 2549

ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
05

นายนายือมิง มาหามะ
----------------------------------------------------------------
NAYEMING MAHAMAT

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Email : nayeming.m@psu.ac.th
Tel : 3065
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2548
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2542

ทำงานอยู่
06

นายพัฒนันติ์ บุญญานุพงศ์
----------------------------------------------------------------
PHATTANAN BOONYANUPHONG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Email : phattanan.b@psu.ac.th
Tel : 3065
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (เศรษฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2557
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2548
วท.บ. (สถิติประยุกต์) , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2544

ทำงานอยู่
07

นายอาหวัง ล่านุ้ย
----------------------------------------------------------------
AWANG LANUI

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : รองศาสตราจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาสังคมศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Email : awang.l@psu.ac.th
Tel : 3065
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศษ.ม. (ประชากรศึกษา) , มหาวิทยาลัยมหิดล , 2529
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2531
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2524

ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี