แผนกวิชา/สาขาวิชา :   แผนกวิชาปรัชญาและศาสนา
   (เรียงตามตัวอักษรของชื่อ)

ที่
บุคลากร
รายละเอียด
สถานะ
01

นายคำนวล คำมณี
----------------------------------------------------------------
KAMNUAN KAMMANEE

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาปรัชญาและศาสนา
Email : kamnuan.k@psu.ac.th
Tel : 3061
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ปรัชญา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2536
ศศ.บ. (ปรัชญา) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2533

ทำงานอยู่
02

นายธฤตต์วัชร์ ไชยเหมวงศ์
----------------------------------------------------------------
TARITWAT CHAIHEMWONG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาปรัชญาและศาสนา
Email : tarittiwat.c@psu.ac.th
Tel : 3050
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (Philosophy and Religions) , Banaras Hindu University , 2550
M.A. (Philosophy and Religions) , Banaras Hindu University , 2546
ศ.บ. (ปรัชญา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2542

ทำงานอยู่
03

นางสาวพุมรี อรรถรัฐเสถียร
----------------------------------------------------------------
PUMMAREE ATTHARATTHASATHEARN

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาปรัชญาและศาสนา
Email : pummaree.a@psu.ac.th
Tel : 3061
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ปรัชญา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2541
ศศ.บ. (ปรัชญา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2538

ทำงานอยู่
04

นายรชฎ สาตราวุธ
----------------------------------------------------------------
RACHOD SATRAWUT

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาปรัชญาและศาสนา
Email : rachod.s@psu.ac.th
Tel : 3061
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
อ.ม. (ปรัชญา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2545
อ.บ. (ฝรั่งเศส) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2541

ทำงานอยู่
05

นางวรารัตน์ คำมณี
----------------------------------------------------------------
WARARAT KHAMMANEE

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาปรัชญาและศาสนา
Email : wararat.k@psu.ac.th
Tel : 3061
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ปรัชญา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2541
ศศ.บ. (ปรัชญา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2537

ทำงานอยู่
06

นางวาสนา คงขันธ์
----------------------------------------------------------------
WASANA KONGKHANT

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาปรัชญาและศาสนา
Email : wasana.pr@psu.ac.th
Tel : 3061
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.บ. (ปรัชญา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2538
พธ.ม. (ปรัชญาและศาสนา) , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2560

ทำงานอยู่
07

นายสรรวภัทร พัฒโร
----------------------------------------------------------------
SANWAPAT PATTARO

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาปรัชญาและศาสนา
Email : sanwapat.p@psu.ac.th
Tel : 3002
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (Philosophy) , Assumption University (ABAC) , 2556
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2547
ศศ.ม. (ปรัชญา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2543
ศศ.บ. (ปรัชญา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2537

ทำงานอยู่
08

นางอันธิฌา แสงชัย
----------------------------------------------------------------
ANTICHA SANGCHAI

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาปรัชญาและศาสนา
Email : anticha.d@psu.ac.th
Tel : 3061
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
อ.ด. (ปรัชญา) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2558
ศศ.ม. (ปรัชญา) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2546
ศ.บ. (จิตรกรรม) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2542

ทำงานอยู่
09

นางสาวอารีย์ ธรรมโคร่ง
----------------------------------------------------------------
AREE TAMKRONG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาปรัชญาและศาสนา
Email : aree.ta@psu.ac.th
Tel : 3061
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (Philosophy) , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , 2559
ศศ.ม. (ปรัชญา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2547
ศศ.บ. (ปรัชญา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2541

ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี