แผนกวิชา/สาขาวิชา :   แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
   (เรียงตามตัวอักษรของชื่อ)

ที่
บุคลากร
รายละเอียด
สถานะ
01

นายกิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน
----------------------------------------------------------------
KITTIPHONG SENGLOILUEAN

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ดรุณาจารย์ (Fellow teacher)
ภาควิชา : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
Email : kittiphong.s@psu.ac.th
Tel : 3059
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2554
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2549

ทำงานอยู่
02

นางฐะปะนีย์ เทพญา
----------------------------------------------------------------
TAPANEE THEPPAYA

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
Email : tapanee.p@psu.ac.th
Tel : 3057
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2536
ศษ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2531

ทำงานอยู่
03

นางสาวทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์
----------------------------------------------------------------
TIPAWAN SILWATTANANUSARN

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
Email : tipawan.s@psu.ac.th
Tel : 3059
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) , มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2539
วท.บ. (คณิตศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2535

ทำงานอยู่
04

นายนวพล แก้วสุวรรณ
----------------------------------------------------------------
NAWAPON KEWSUWAN

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
Email : nawapon.k@psu.ac.th
Tel : 3057
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา ) , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2562
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2558
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก , 2555

ทำงานอยู่
05

นางสาวฤทัยชนนี สิทธิชัย
----------------------------------------------------------------
RUTHAYCHONNEE SITTICHAI

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : รองศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ดรุณาจารย์ (Fellow teacher)
ภาควิชา : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
Email : ruthaychonnee.s@psu.ac.th
Tel : 3020
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2553
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2544
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2534

ทำงานอยู่
06

นางสาววรรณกร ลิขิตปัญญโชติ
----------------------------------------------------------------
WANNAKORN LIKHITPANYACHOTE

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
Email : wannakorn.l@psu.ac.th
Tel : 3059
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2555
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2548
กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) , มหาวิทยาลัยทักษิณ , 2540

ทำงานอยู่
07

นางศรัณย์ลิตา โชติรัตน์
----------------------------------------------------------------
SARANLITA CHOTIRUT

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : วิชชาจารย์ (Profressional teacher)
ภาควิชา : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
Email : saranlita.c@psu.ac.th
Tel : 3059
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2554
ศศ.บ. (การจัดการสารสนเทศ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2549

ทำงานอยู่
08

นางอัญญ์ณิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์
----------------------------------------------------------------
ANNITTA RUNGVICHANIWAT

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
Email : annitta.r@psu.ac.th
Tel : 3059
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร , 2537
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) , วิทยาลัยครูเพชรบุรี , 2534

ทำงานอยู่
09

นายอับดุลอาซิส อับดุลวาฮับ
----------------------------------------------------------------
ABDULAZIZ ABDULWAHAB

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
Email : abdulaziz.a@psu.ac.th
Tel : 3058
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) , University Utara Malaysia , 2548
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , 2545

ทำงานอยู่
10

นางอิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
----------------------------------------------------------------
IMJIT LERTTONGSONBAT

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : รองศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
Email : imjit.l@psu.ac.th
Tel : 3059
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
M.Sc. (Information Studies) , Nanyang Technological University , 2539
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2528
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2522

ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี