หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล
    (เรียงตามตัวอักษรของชื่อ)

ที่
บุคลากร
รายละเอียด
สถานะ
01ดร. ELHAM RAHMANI MOFRAD
----------------------------------------------------------------
ELHAM RAHMANI MOFRAD

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : -
กลุ่มงาน : กลุ่มงานวิชาการ
หลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล
Email : elham.r@psu.ac.th
Tel : 3075

ทำงานอยู่
02Miss MAYURA LE ROUX
----------------------------------------------------------------
MAYURA LE ROUX

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : -
กลุ่มงาน : กลุ่มงานวิชาการ
หลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล
Email : mayura.l@psu.ac.th
Tel : 3075

ทำงานอยู่
03นางสาว กานดา เหล่าปิยะบุตร
----------------------------------------------------------------
kanda laopiyabutra

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ดรุณาจารย์ (Fellow teacher)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานวิชาการ
หลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล
Email : kanda.l@psu.ac.th
Tel : 3075

ทำงานอยู่
04ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริลักษณ์ กลิ่นช้าง
----------------------------------------------------------------
PARILAK KLINCHANG

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ดรุณาจารย์ (Fellow teacher)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานวิชาการ
หลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล
Email : parilak.k@psu.ac.th
Tel : 3045

ทำงานอยู่
05นางสาว วิชนีย์ สุวรรณสังข์
----------------------------------------------------------------
WITCHANEE SUWANNASANG

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ดรุณาจารย์ (Fellow teacher)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานวิชาการ
หลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล
Email : witchanee.s@psu.ac.th
Tel : 3045

ทำงานอยู่
06รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริมา ปุรินทราภิบาล
----------------------------------------------------------------
SIRIMA PURINTHRAPIBAL

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ดรุณาจารย์ (Fellow teacher)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานวิชาการ
หลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล
Email : sirima.p@psu.ac.th
Tel : 3075

ทำงานอยู่
07นาย ศุภชัย โชติทอง
----------------------------------------------------------------
SUPPACHAI CHODTONG

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : -
กลุ่มงาน : กลุ่มงานวิชาการ
หลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล
Email : suppachai.c@psu.ac.th
Tel : 3075

ทำงานอยู่
08ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาภรณ์ สุวรรณโอภาส
----------------------------------------------------------------
SUPAPORN SUWANOPAS

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ดรุณาจารย์ (Fellow teacher)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานวิชาการ
หลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล
Email : supaporn.suw@psu.ac.th
Tel : 3045

ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี