สำนักงานคณะ [เรียงตามตัวอักษร] :  หน่วยธุรการและสารบรรณ


ที่
บุคลากร
รายละเอียด
ภาระงานหลัก
สถานะ
01

นาง จวน จันทนนท์
-------------------------------------------------------
JOUN CHANTANUN

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยธุรการและสารบรรณ
Email : joun.n@psu.ac.th
Tel : 3023
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) , สถาบันราชภัฏยะลา , 2543
1. ลงรับหนังสือจากตลาดนัดหนังสือ
2. ลงรับหนังสือจากระบบ E-doc ของคณะ
3. ออกเลขที่จดหมายภายนอก/จัดเก็บสำเนา
4. ออกเลขที่คำสั่งของคณะ/จัดเก็บสำเนา
5. จัดเก็บประกาศของคณะ/จัดเก็บสำเนา
6. เสนอแฟ้มผู้บริหารทั้งหมด
7. ดูแลเอกสารเข้าจาก Fax
8. ใส่เอกสารในล็อคเกอร์ (กรณีที่มาจากตลาดนัดหนังสือ) ของคณาจารย์/บุคลากรทั้งคณะ
9. ลงทะเบียนส่งจดหมายออกภายนอก (ส่งไปรษณีย์)
ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี