เข้าสู่ระบบ (LOGIN) : ชื่อผู้ใช้ (Username): รหัสผ่าน (Password):

ค้นหาชื่อบุคลากร

รายงานจำนวนบุคคลากร

รายงานแสดงภาพรวมจำนวนบุคลากร แบ่งตามสังกัดภาควิชา/หน่วยาน

 
หน่วยงาน/ภาควิชา
จำนวนบุคลากร (คน)
สำนักงานเลขานุการคณะ
43
ภาควิชาภาษาไทย
15
ภาควิชาภาษาตะวันออก
46
ภาควิชาภาษาตะวันตก
27
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
9
ภาควิชาประวัติศาสตร์
9
ภาควิชาภูมิศาสตร์
8
ภาควิชาสังคมศาสตร์
38
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
9
รวมทั้งหมด
204
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี