เข้าสู่ระบบ (LOGIN) : ชื่อผู้ใช้ (Username): รหัสผ่าน (Password):

ค้นหาชื่อบุคลากร

รายงานจำนวนบุคคลากร

รายงานแสดงภาพรวมจำนวนบุคลากร แบ่งตามสังกัด

 
หน่วยงาน/หลักสูตร
จำนวนบุคลากร (คน)
สำนักงานบริหารคณะ
41
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
8
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
8
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
10
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
9
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
9
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
7
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
7
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
7
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
8
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
11
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรป
6
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
10
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
19
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ
7
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามลายูศึกษา
5
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
10
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
7
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต
6
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
3
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
3
รวมทั้งหมด
201
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี