เข้าสู่ระบบ (LOGIN) : ชื่อผู้ใช้ (Username): รหัสผ่าน (Password):

ค้นหาชื่อบุคลากร

รายงานจำนวนบุคคลากร

รายงานแสดงภาพรวมจำนวนบุคลากร แบ่งตามสังกัด

 
หน่วยงาน/หลักสูตร
จำนวนบุคลากร (คน)
สำนักงานบริหารคณะ
38
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
8
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
8
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
10
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
9
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
9
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
7
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
8
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
8
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
8
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
12
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรป
6
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
10
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
18
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ
7
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามลายูศึกษา
4
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
9
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
7
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต
5
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
3
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
3
รวมทั้งหมด
197
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี