เข้าสู่ระบบ (LOGIN) : ชื่อผู้ใช้ (Username): รหัสผ่าน (Password):

ค้นหาชื่อบุคลากร

รายงานจำนวนบุคคลากร

รายงานแสดงภาพรวมจำนวนบุคลากรสายวิชาการ แบ่งตามตำแหน่งทางวิชาการ

 
ภาควิชา
จำนวนบุคลากร (คน)
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
ภาควิชาภาษาไทย
11
3
1
0
ภาควิชาภาษาตะวันออก
39
6
0
1
ภาควิชาภาษาตะวันตก
21
6
0
0
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
3
4
2
0
ภาควิชาประวัติศาสตร์
1
7
1
0
ภาควิชาภูมิศาสตร์
6
2
0
0
ภาควิชาสังคมศาสตร์
28
9
1
0
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
7
2
0
0
รวมทั้งหมด
116
39
5
1

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี