เข้าสู่ระบบ (LOGIN) : ชื่อผู้ใช้ (Username): รหัสผ่าน (Password):

ค้นหาชื่อบุคลากร

รายงานจำนวนบุคคลากร

รายงานแสดงภาพรวมจำนวนบุคลากรสายวิชาการ แบ่งตามตำแหน่งทางวิชาการ

 
ภาควิชา
จำนวนบุคลากร (คน)
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
ภาควิชาภาษาไทย
0
0
0
0
ภาควิชาภาษาตะวันออก
0
0
0
0
ภาควิชาภาษาตะวันตก
0
0
0
0
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
0
0
0
0
ภาควิชาประวัติศาสตร์
0
0
0
0
ภาควิชาภูมิศาสตร์
95
53
9
1
ภาควิชาสังคมศาสตร์
0
0
0
0
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
53
9
1

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี