Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
 
[11 มิ.ย. 2562] โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สกอhttp://www.mua.go.th/users/bhes/pdf/นวัตกรรมหลักสูตร/Newgen%202562.pdf
[30 พ.ค. 2562] โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE)
[30 พ.ค. 2562] ปฏิทินดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 


สารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

  แบบฟอร์ม
1. รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เล่มรวม) [ Download ]
2. ตัวอย่าง การรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (ข้อมูลและตารางที่เกี่ยวข้อง)
      2.1 หน้าปก คำนำ สารบัญ บทสรุปผู้บริหาร [ Download ]
      2.2 ส่วนที่ 1 บทนำ [ Download ]
      2.3 ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
           2.3.1 ระดับปริญญาตรี [ Download ]
           2.3.2 เกณฑ์ปี 2548 ระดับปริญญาตรี [ Download ]
           2.3.3 เกณฑ์ปี 2558 ระดับปริญญาตรี [ Download ]
           2.3.4 ปริญญาโทและปริญญาเอก ใช้แบบฟอร์มที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด (ซึ่งหลักสูตรได้รายงานเรียบร้อยแล้ว)
      2.4 ส่วนที่ 3 AUN QA (AUN 1-11) [ Download ]
      2.5 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา [ Download ]
      2.6 ส่วนที่ 5 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) [ Download ]
   
  ข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูลส่วนกลางของคณะ
สารสนเทศสำหรับประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 โดย สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [ Download ]
ภาวะการมีงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560 [ Download ]
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2559 [ Download ]
สรุปข้อมูลภาพรวมของนักศึกษา [ Download ]
ข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลา หรือ Total FTEs of student (ตาราง AUN 6) [ Download ]
วิธีการคำนวณ FTE ของนักศึกษา  [ Download ]
วิธีการคำนวณ FTE ของอาจารย์ [ Download ]
AUN 7 [ Download ]
AUN 8 [ Download ]
AUN 9 [ Download ]
รูปกิจกรรมคณะ ปีการศึกษา 2561 [ Download ]
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA ปีการศึกษา 2561 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี [ Download ]
ระบบออกเลขหนังสือราชการ