คำชี้แจง
                    1. การขอหนังสือรับรองฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ขอต้องเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เป็นต้นไป
                    2. หากผู้ขอสำเร็จการศึกษาก่อนปี พ.ศ.2538 ประสงค์ขอหนังสือรับรองฯ กรุณาติดต่อช่องทาง E-mail : siriporn.to@psu.ac.th (คุณศิริพร ทองนวลจันทร์)
                    3. ทั้งนี้หากการขอหนังสือรับรองฯ ได้รับการยืนยันแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าหนังสือรับรองฯ
                    4. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียบจัดทำหนังสือรับรอง [Click]

LOG-IN

รหัสนักศึกษา

กรุณากรอกรหัสนักศึกษา

กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนครบ 13 หลัก


          คำแนะนำการขอหนังสือรับรองหน่วยกิต (กรณีขอผ่านเว็บไซต์คณะมนุษยศาสคร์และสังคมศาสตร์) มีขั้นตอนดังนี้
                    1. เข้า website ที่ URL: http://huso.pn.psu.ac.th >> ไปที่เมนู "ศิษย์เก่า" >> เลือกเมนู "ขอหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต"
                    2. จากนั้น เข้าสู่ระบบและทำรายการให้ครบถ้วนจนเสร็จเรียบร้อย
                    3. ชำระเงินผ่านธนาคาร
                    4. หลังจากชำระเงินเรียยร้อยแล้ว ให้อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการขอคำร้อง
                    5. นักศึกษาสามารถติดตามผลของคำร้องที่ขอ ได้ที่ URL: http://huso.pn.psu.ac.th (ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเอกสารที่ขอ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
                        โทรศัพท์ 0 7331 3930-50 ต่อ 3018)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : คุณศิริพร ทองนวลจันทร์ โทร : 3018 | คุณณัฐพร อิ่มอุไร โทร : 3015 | คุณจงรักษ์ ศรีจันทร์งาม โทร : 3018
พัฒนาระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี