" ด้วยขณะนี้หน่วยอาคารสถานที่ได้ทำการปรับปรุงห้องประชุมมะเดื่อ 50233 ขออภัยในความไม่สะดวกและสามารถใช้ห้องมะขามป้อมทดแทนชั่วคราวได้ ติดต่อที่คุณ วิญญู โอชโร 3044 "
รายการประชุมวันนี้ 21/11/2019
     ห้องประชุมมะปราง 50216  | หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 09:00:00 - 16:30:00 | โดย : นายวิญญู โอชโร
     ห้องจิตตปัญญา 50214  | หัวข้อ : เตรียมตัวสอบวิชาการให้คำปรึกษาในงานสังคมสงเคราะห์ 12:00:00 - 16:30:00 | โดย : วรัญญา เต็มรัตน์
     ห้องประชุมมะเดื่อ 50233  | หัวข้อ : ซักซ้อมการจัดสัมมนาในรายวิชาพัฒนาสังคม 13:00:00 - 16:30:00 | โดย : อลิสา หะสาเมาะ
     ห้องประชุมมะยม 50215  | หัวข้อ : ประชุมทีมวิจัย 13:00:00 - 16:30:00 | โดย : มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
 
 
รายการจองที่กำลังจะมาถึง 25 รายการ | อนุมัติ | รอการอนุมัติ | ยกเลิกรายการ
ที่
วันเวลา เริ่มต้น - สิ้นสุด
ห้อง
เรื่อง
ผู้รับผิดชอบ
สถานะ
1
2019-11-22- 2019-11-22 ( 08:30:00 - 16:30:00 )
50233  ห้องประชุมมะเดื่อ  จัดสัมมนาพัฒนาสังคม อาจารย์สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์
2
2019-11-25- 2019-11-25 ( 08:30:00 - 12:30:00 )
50215  ห้องประชุมมะยม  สอบวิทยานิพนธ์ Mr. Cai Tang สมจิตร์ แก้วมณี
3
2019-11-25- 2019-11-25 ( 09:00:00 - 09:00:00 )
50412  ห้องประชุมมะปริง  สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ นายสัญชัย นงรัตน์ ดร.ประจวบ ทองศรี
4
2019-11-25- 2019-11-25 ( 08:30:00 - 13:00:00 )
50233  ห้องประชุมมะเดื่อ  จัดอบรมทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เจะมายะ เจะดือราแม
5
2019-11-25- 2019-11-25 ( 08:30:00 - 13:30:00 )
50216  ห้องประชุมมะปราง  สอบวิทยานิพนธ์ นายสัญชัย นงรัตน์ สมจิตร์ แก้วมณี
6
2019-11-27- 2019-11-27 ( 13:00:00 - 16:00:00 )
50333  ห้องประชุมมะกรูด  ให้คำปรึกษา รินธรรม ธารมุกตา
7
2019-11-27- 2019-11-27 ( 13:00:00 - 15:00:00 )
50412  ห้องประชุมมะปริง  สอบปกป้องสารนิพนธ์ ดร.ประจวบ ทองศรี
8
2019-11-27- 2019-11-27 ( 09:00:00 - 12:00:00 )
50216  ห้องประชุมมะปราง  ประชุมสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของสถานประกอบการ ศิริพร ทองนวลจันทร์
9
2019-11-28- 2019-11-28 ( 09:00:00 - 12:00:00 )
50233  ห้องประชุมมะเดื่อ  โครงการ workshop for senior staff ครั้งที่ 1 อัสมา ส่งเสริม
10
2019-11-28- 2019-11-28 ( 08:30:00 - 11:30:00 )
50216  ห้องประชุมมะปราง  จัดสัมมนานักศึกษาปี 4 การจัดการสารสนเทศ ผศ.ฐะปะนีย์ เทพญา
11
2019-11-29- 2019-11-29 ( 14:00:00 - 16:30:00 )
50216  ห้องประชุมมะปราง  สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ นางสาวอาอีเสาะ เจ๊ะแว ดร.ประจวบ ทองศรี
12
2019-11-30- 2019-11-30 ( 08:30:00 - 16:30:00 )
50233  ห้องประชุมมะเดื่อ  ประชุมคณะศึกษาศาสตร์ วิญญู โอชโร
13
2019-11-30- 2019-11-30 ( 09:00:00 - 16:00:00 )
50216  ห้องประชุมมะปราง  ประชุมสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของสถานประกอบการ ศิริพร ทองนวลจันทร์
14
2019-12-02- 2019-12-02 ( 09:00:00 - 16:30:00 )
50233  ห้องประชุมมะเดื่อ  OBE Workshop กลุ่ม 1,2 ศิริพร ทองนวลจันทร์
15
2019-12-04- 2019-12-04 ( 12:30:00 - 16:30:00 )
50216  ห้องประชุมมะปราง  ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ สมจิตร์ แก้วมณี
16
2019-12-06- 2019-12-07 ( 08:30:00 - 15:30:00 )
50233  ห้องประชุมมะเดื่อ  ปฐมนิเทศฝึกวิชาชีพ 3 วรัญญา เต็มรัตน์
17
2019-12-16- 2019-12-16 ( 08:30:00 - 12:00:00 )
50216  ห้องประชุมมะปราง  ประชุมกลุ่ม ผอ.เลขานุการคณะ เรวัต รัตนกาญจน์
18
2019-12-17- 2019-12-17 ( 09:00:00 - 12:00:00 )
50216  ห้องประชุมมะปราง  โครงการ workshop for senior staff ครั้งที่ 2 อัสมา ส่งเสริม
19
2019-12-19- 2019-12-19 ( 09:00:00 - 16:30:00 )
50216  ห้องประชุมมะปราง  ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ นายวิญญู โอชโร
20
2019-12-24- 2019-12-24 ( 09:00:00 - 16:30:00 )
50233  ห้องประชุมมะเดื่อ  OBE Workshop กลุ่ม 3 ศิริพร ทองนวลจันทร์
21
2020-01-09- 2020-01-09 ( 10:00:00 - 12:00:00 )
50215  ห้องประชุมมะยม  ประชุมกรรมการบริหารกองทุนวิจัยฯ สันติ เส็นหมาน
22
2020-03-12- 2020-03-12 ( 10:00:00 - 12:00:00 )
50215  ห้องประชุมมะยม  ประชุมกรรมการบริหารกองทุนวิจัยฯ สันติ เส็นหมาน
23
2020-05-07- 2020-05-07 ( 10:00:00 - 12:00:00 )
50215  ห้องประชุมมะยม  ประชุมกรรมการบริหารกองทุนวิจัยฯ สันติ เส็นหมาน
24
2020-07-09- 2020-07-09 ( 10:00:00 - 12:00:00 )
50215  ห้องประชุมมะยม  ประชุมกรรมการบริหารกองทุนวิจัยฯ สันติ เส็นหมาน
25
2020-09-10- 2020-09-10 ( 10:00:00 - 12:00:00 )
50215  ห้องประชุมมะยม  ประชุมกรรมการบริหารกองทุนวิจัย สันติ เส็นหมาน