หากต้องการแทรกรายการภายในวัน/ยกเลิกรายการ/ ใช้ห้องนอกเวลาราชการ/ติดต่องานอาคารสถานที่ โทรศัพท์ 3044,3011 /ผู้พัฒนาระบบ : sawitree.won@psu.ac.th 
รายการประชุม/ตารางเรียนคณะ วันนี้ 28/10/2020
50111 ห้อง GSB Innovation Club 13:00:00 - 16:00:00 | เรื่อง การฟื้นฟูการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในช่วงยุคโควิด 19 | โดย โซร์ฟีนา เด่นสุมิตร
50117 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 13:30:00 - 16:00:00 | เรื่อง 421-311 สถิติเพื่อการวิจัย | โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ฤทัยชนนี สิทธิชัย
50117 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19:00:00 - 20:50:00 | เรื่อง สอนรายวิชา 261-102 | โดย อ.มาริยา หมุดบินสัน
50215 ห้องประชุมมะยม 13:00:00 - 18:00:00 | เรื่อง ประชุมหลักสูตรบริหารธุรกิจ | โดย ภัทรอร เวลารัตน์
50215 ห้องประชุมมะยม 10:00:00 - 12:00:00 | เรื่อง ประชุม | โดย จงรักษ์ ศรีจันทร์งาม
50216 ห้องประชุมมะปราง 09:00:00 - 12:00:00 | เรื่อง ประชุมคัดเลือกกรรมการส่วนงาน | โดย อัสมา ส่งเสริม
50216 ห้องประชุมมะปราง 13:00:00 - 16:30:00 | เรื่อง ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย | โดย สันติ เส็นหมาน
50222 Studio Online 13:00:00 - 16:00:00 | เรื่อง จัดรายการ HUSO อยู่ Hi บาย | โดย ธนาพงศ์ ไชยรีย์
50233 ห้องประชุมมะเดื่อ 13:00:00 - 16:00:00 | เรื่อง สัมมนาทักษะทางวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | โดย ปิง วิชัยดืษฐ
50333 ห้องประชุมมะกรูด 09:00:00 - 12:30:00 | เรื่อง 417-101 | โดย อัยพิจยา ศวัสร์กุลกร
50333 ห้องประชุมมะกรูด 13:00:00 - 20:00:00 | เรื่อง การนำเสนองานวิจัยฉบับสมบูรณ์ | โดย ภมรี สุรเกียรติ
50412 ห้องประชุมมะปริง 13:00:00 - 16:30:00 | เรื่อง เตรียมนักศึกษาสหกิจ | โดย มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
50414 ห้องประชุมชั้น 4 (มะขาม) 13:00:00 - 17:00:00 | เรื่อง Project Discussion | โดย Fatimah Jeharsae
ตารางการใช้ห้องประชุม Zoom Online / จองห้องประชุม Zoom Online คลิก!!
รหัส Zoom 1
รหัส Zoom 2