คำชี้แจงการตอบแบบประเมิน
                    1. แบบประเมินเหล่านี้ใช้เพื่อประเมินตนเองเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัยโรค
                    2. ผลการประเมินจะมีความถูกต้อง เมื่อน้อง ๆ ตอบตามความจริง
                    3. อย่าใช้เวลาในการตอบคำถามแต่ละคำถามนานเกินไป พยายามตอบทันทีเมื่ออ่านคำถามและคำตอบเสร็จ
                    4. ผลการประเมินจะสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมของตัวน้อง ๆ ในช่วงเวลาที่ทำการประเมิน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
                      
 (การทำแบบประเมินซ้ำควรมีระยะเวลาห่างจากครั้งที่ผ่านมาอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป)

เข้าสู่ระบบแบบประเมิน

รหัสนักศึกษา

กรุณากรอกรหัสนักศึกษา

กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนครบ 13 หลัก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : คุณพิกุล แซ่เจน (พี่กุล) โทร. 087-2961258 / และคุณธนาพงศ์ ไชยรีย์ (พี่เอ็กซ์) โทร 086-5410141
พัฒนาระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี